Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul.Armii Krajowej 2/U3 o pow.użytkowej 28,36 m2

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

z dnia 15.01.2018 r.

 

 

Burmistrz Białej ogłasza I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Krajowej 2/U3 o pow. użytkowej 28,36 m2. Oferty należy składać, w zamkniętych kopertach, do dnia 31.01.2018 r. do godz. 14.00 w sekretariacie tut. Urzędu ( pokój nr 13 ) na adres: Urząd Miejski w Białej, 48 – 210 Biała, ul. Rynek 10 z zaznaczeniem na kopercie: „Przetarg ofertowy na lokal użytkowy przy ul. Armii Krajowej 2/U3 w Białej”.

Kwota wywoławcza – 500,00 zł brutto.

Kwota osiągnięta w przetargu nie podlega zwrotowi po ustaniu stosunku najmu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2018 r. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu, pokój nr 3 ( parter ).

Prace remontowo-adaptacyjne w lokalu przyszły najemca wykona na własny koszt po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         Burmistrz Białej

 

                                                                                                                                                                        mgr Edward Plicko