Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR. 120.26.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-11-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej

Na podstawie art.8 ust.2 ustawy z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 800 ) oraz art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2017 r. poz 1875 i poz.2232 ) zarządzam co następuje :

§ 1. W załączniku Nr 8 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Białej wprowadzonego zarządzeniem Nr OR.120.50.2013 Burmistrza Białej z dnia 25 listopada 2013 r. zmienionego zarządzeniami Nr OR 120.30.2015 z dnia 1 grudnia 2015 r., Nr OR 120.17.2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. oraz Nr OR 120.8.2017 Tabela Nr 5 otrzymuje brzmienie:

dochodu Średni dochód brutto na osobę w rodzinie stanowiący odpowiedni % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 01.01 danego roku Zakup paczek stanowiący odpowiedni % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 01.01 danego roku
I do 200% do 4,5 %
II powyżej 200% do 4.0 %

"
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Białej. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2017 r.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

 

PDF   Zarządzenie Nr OR. 120.26.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-11-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej.pdf