Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.120.8.2018 Burmistrza Białej z dnia 02-01-2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej

Na podstawie art.11ust.1 i art.12 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 r., poz. 902, zm. z 2017 r. poz. 60.) oraz § 5 ust. 2-4 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, wprowadzonego zarządzeniem Nr 0152-5/09 Burmistrza Białej z dnia 26 lutego 2009 r. zmienionego zarządzeniami: Nr OR.0152-21/09 z dnia 6 października 2009 r. i Nr OR.120.4.2012 z dnia 25 stycznia 2012 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję w niżej wymienionym składzie osobowym Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia czynności związanych z przeprowadzeniem naboru na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej :

1) Edward Plicko - Burmistrz Białej - Przewodniczący Komisji
2) Grażyna Biały - Sekretarz Gminy - Członek Komisji
3) Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy - Członek Komisji
4) Jadwiga Małota - Podinspektor ds. oświaty i spraw społecznych - Członek Komisji
5) Dorota Solińska - Kierownik Referatu Organizacyjnego - Sekretarz Komisji

 

 

§ 2. 1. Posiedzeniom Komisji przewodniczy Przewodniczący Komisji.
2. Komisja Rekrutacyjna w składzie określonym w § 1 niniejszego zarządzenia pracuje, zgodniez Regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz Białej

Edward Plicko