Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.629.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-01-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232) zarządza się, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmianę planu finansowego w związku z: 1) podjętym Zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) przeniesieniem wydatków w obrębie działu, zgodnie z posiadanym upoważnieniem Rady Miejskiej w Białej, określonym w § 12 pkt 3 Uchwały Nr XXVII.275.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.629.2018 Burmistrza Białej z dnia 09-01-2018 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2018 r..pdf