Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.630.2018 Burmistrza Białej z dnia 18-01-2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019, dla których ...

Na podstawie art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59, poz. 949 i poz. 2203), zarządzam, co następuje:

§ 1. W roku szkolnym 2018/2019 ustala się następujący harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała:

Lp. Rodzaj czynności Terminw postępowaniu rekrutacyjnym Terminw postępowaniu uzupełniającym
1 w postępowaniu rekrutacyjnym do 20.04.2018 r. do 18.05.2018 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 23.04.2018 r. 21.05.2018 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 14.00 do 14.00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 30.04.2018 r. do 28.05.2018 r.
5 nieprzyjętych do 14.00 do 14.00

 

 

§ 2. Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Biała § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.630.2018 Burmistrza Białej z dnia 18-01-2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019, dla których organem prowadzą.pdf