Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.614.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875 ) zarządza się, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmianę planu finansowego w związku z: 1) podjętym Zarządzeniem Burmistrza Białej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) przeniesieniem wydatków w obrębie działu, zgodnie z posiadanym upoważnieniem Rady Miejskiej w Białej, określonym w § 12 pkt 3 Uchwały Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.614.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-12-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r..pdf