Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.627.2018 Burmistrza Białej z dnia 03-01-2018 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232) i art. 249 ust. 1,2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalam plan finansowy Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018 r.: 1) w zakresie planu dochodów bieżących Urzędu Miejskiego w Białej, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2) w zakresie planu dochodów bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3) w zakresie planu dochodów bieżących Biura Obsługi Szkół Samorządowych (w tym, oświatowych jednostek organizacyjnych), zgodnie z załącznikiem nr 3,
4) w zakresie planu dochodów majątkowych Urzędu Miejskiego w Białej, zgodnie z załącznikiem nr 4,
5) w zakresie planu wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych Urzędu Miejskiego w Białej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
6) w zakresie planu wydatków bieżących finansowanych ze środków europejskich Urzędu Miejskiego w Białej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
7) w zakresie planu wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej, zgodnie z załącznikiem nr 7,
8) w zakresie planu wydatków bieżących Biura Obsługi Szkół Samorządowych (w tym, oświatowych jednostek organizacyjnych), zgodnie z załącznikiem nr 8,
9) w zakresie planu wydatków majątkowych Urzędu Miejskiego w Białej, zgodnie z załącznikiem nr 9,
10) w zakresie planu wydatków majątkowych Biura Obsługi Szkół Samorządowych (w tym, oświatowych jednostek organizacyjnych), zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Biała oraz Skarbnikowi Gminy. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.627.2018 Burmistrza Białej z dnia 03-01-2018 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018.pdf

PDFZalacznik1 OR.0050.627.2018.pdf

PDFZalacznik2 OR.0050.627.2018.pdf

PDFZalacznik3 OR.0050.627.2018.pdf

PDFZalacznik4 OR.0050.627.2018.pdf

PDFZalacznik5 OR.0050.627.2018.pdf

PDFZalacznik6 OR.0050.627.2018.pdf

PDFZalacznik7 OR.0050.627.2018.pdf

PDFZalacznik8 OR.0050.627.2018.pdf

PDFZalacznik9 OR.0050.627.2018.pdf

PDFZalacznik10 OR.0050.627.2018.pdf