Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 lutego 2018

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała,

że w dniu 9 lutego 2018 r. o godz. 1000 w dużej sali Urzędu Miejskiego w Białej

odbędzie się XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

 

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .

 4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

 5. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.

 6. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski zgłoszone na wspólnym posiedzeniu komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej w miesiącu grudniu 2017 r.

 7. Interpelacje i zapytania.

 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie działania posterunku Policji w Białej za 2017 rok.

 9. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za 2017 r.

 10. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ;

  2. zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.;

  3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018 -2028 ;

  4. określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała;

  5. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała;

  6. zmieniająca uchwalę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania;

  7. upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na bezczynność Burmistrza Białej;

  8. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2018 rok;

  9. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na 2018 rok

 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 12. Wolne wnioski.

 13. Zakończenie

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Białej