Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.641.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232,z 2018 r. poz. 130) i art. 39 ust. 2, art.67 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 121 i 50) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wobec negatywnego wyniku przetargów ustnych nie ograniczonych na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Białej ul. Nyska 31, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka444 m.8 o pow. 0,0510 ha obręb Biała, zapisanej w KW OP1P/00058461/6 jako własność Gminy Biała-odstępuję od przeprowadzania dalszych przetargów i postanawiam zbyć w/w nieruchomość w drodze rokowań z nabywcą za cenę ustaloną w rokowaniach. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s Gospodarki Nieruchomościami. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej oraz publikacji na podmiotowej stronie Urzędu Miejskiego Białej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.641.2018 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2018 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości.pdf