Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR 120.14.2018 Burmistrza Białej z dnia 02-02-2018 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miejskim ...

Na podstawie art.33.ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232 z 2018 r. poz.130) i art. 2071 i art. 2091 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 r., poz. 108 z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do udzielania pierwszej pomocy w urzędzie Miejskim w Białej wyznaczam Panią Leokadię Schneider § 2. Do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej wyznaczam Panią Patrycję Kleinert. § 3. W zakresie udzielania pierwszej pomocy w urzędzie Miejskim w Białej, do zadań i obowiązków pracownika należy: 1) udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach
2) w razie stwierdzenia konieczności, zawiadamianie służb medycznych o zaistniałym zdarzeniu i konieczności interwencji
3) przekazywanie informacji o zdarzeniu, o którym mowa w pkt 1 i 2 bezpośredniemu przełożonemu.

§ 4. W zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej, do zadań i obowiązków pracownika należy: 1) dokładne ustalenie miejsca pożaru, drogi( kierunku) jego rozprzestrzeniania się i zagrożenia dla pomieszczeń sąsiadujących,
2) poinformowanie straży pożarnej , przekazanie wiadomości o pożarze Burmistrzowi Białej,
3) przystąpienie do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu Gaśniczego.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego urzędu miejskiego w Białej § 6. Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR 120.14.2018 Burmistrza Białej z dnia 02-02-2018 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej.pdf