Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

Burmistrz Białej ogłasza, że w dniu 20 marca 2018 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomość zabudowanej położonej w Prężynie 61

Przedmiotem rokowań zmierzających do sprzedaży będzie nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 603 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna.

Nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61 zabudowana jest wolnostojącym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym oraz 2 budynkami gospodarczymi. Teren ogrodzony. Budynek mieszkalny został wzniesiony w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej pełnej. Dach dwuspadowy , pokryty dachówka ceramiczną na krokwiach drewnianych. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej malowane farba. Wszystkie okna drewniane, całkowicie zniszczone, w jednym pomieszczeniu na parterze zdewastowane. Parapety okienne zewnętrzne i wewnętrzne betonowe. Na parterze budynku znajduje się: przedpokój, pomieszczenie gospodarcze, kuchnia, pokój, łazienka i WC- łączna powierzchnia parteru to 48,07 m2 .W części I piętra znajdują się: 4 pokoje i przedpokój, łączna powierzchnia piętra wynosi 66, 43 m2 Na działce znajdują się ponadto dwa budynki gospodarcze o pow. 44 m2 i 79 m2. Stan techniczny budynków określono jako zły. W budynku nie przeprowadzono prawidłowych remontów i konserwacji przynajmniej od kilkudziesięciu lat. W skład działki wchodzą użytki B-0,0300 ha i RIIIa-0,0200 ha. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości. Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Prężyna. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII.380.2014 z dnia 24.10.2014 roku działka 603 oznaczona jest jako M2- obszary zabudowy mieszkaniowej - wiejskiej. Nieruchomość KW OP1P/00024326/1 nie jest obciążona na rzecz osób trzecich i nie jest również przedmiotem roszczeń osób trzecich.

Cena do pierwszego przetargu wynosiła 85 000,00 zł, a do drugiego przetargu 70 000,00 zł

Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie w/w nieruchomości

I przetarg 12 października 2017 roku, II przetarg 20 grudnia 2017 roku. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom wynosi 77 091,00zł

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. urzędu Biała ul. Rynek 10 pokój nr 13 do dnia 16 marca 2018 roku do godziny 1000 z napisem ,,Rokowania na nieruchomość zabudowaną Prężyna 61”

Z g ł o s z e n i e powinno zawierać

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

  • datę sporządzenia zgłoszenia

  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości oraz z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń

  • aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej – w przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy

( potwierdzona kserokopia dokumentu- oryginał do wglądu w dniu rokowań)

Do koperty zawierającej zgłoszenie należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki.

Uwaga ! Zgłoszenia z zaproponowaną ceną niższą niż 40% wartości nieruchomości podanej do rokowań nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki w wysokości 7 710,00 zł słownie: siedem tysięcy siedemset dziesięć zł na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej najpóźniej do dnia 16 marca 2018 roku do godziny 1000. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się datę wpływu całej kwoty zaliczki na w/w rachunek bankowy

Wpłacona zaliczka podlega :

  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaproponowanej przez zgłaszającego, który wygra rokowania

  • zwrotowi pozostałym zgłaszającym, którzy rokowań nie wygrają

  • przepadkowi, jeżeli osoba która wygra rokowania, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie

Rokowania są prowadzone, chociażby wpłynęło tylko 1 zgłoszenie spełniające warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ustalona z nabywcą nieruchomości cena, podlega zapłacie (po odliczeniu zaliczki) na konto Gminy Biała w Banku Spółdzielczym w Białej nr konta 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Komisja przeprowadzi rokowania zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 2147 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 roku poz. 1490) W związku z tym, że uczestnicy mogą składać dodatkowe ustne oferty cenowe oraz wyjaśnienia i dokumenty z a p r a s z a m oferentów do osobistego u d z i a ł u w rokowaniach.

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 14 lutego 2018 do 20 marca 2018 r.

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w pokoju nr 5 lub tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu w Poniedziałek od 7.30 do 17.00 , od Wtorku do Czwartku od 7.30 do 15.30 oraz w Piątek od 7.30 do 14.00

Biała, 2018-02-14