Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

Burmistrz Białej ogłasza, że w dniu 20 marca 2018 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędą się rokowania na sprzedaż nieruchomość zabudowanej położonej w Białej ul. Nyska 31

Przedmiotem rokowań zmierzających do sprzedaży będzie nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k.m.4 obręb Biała.

Działka 444 o pow. 0,0510 ha zabudowana jest wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z poddaszem częściowo użytkowym-1 pokój. Budynek częściowo podpiwniczony w części znajdującej się pod kuchnia i pokojem, wzniesiony w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej pełnej. Dach dwuspadowy, pokryty dachówka ceramiczną na krokwiach drewnianych. Nieruchomość pozbawiona wszystkich instalacji, wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej. Powierzchnia użytkowa całego budynku wynosi 73.07 m 2 Na działce znajdują się ponadto 4 budynki gospodarcze o pow. 57 m2, 12 m2 36 m2 i 11 m2 Stan techniczny budynku określono jako zły. W budynku nie przeprowadzano remontów i konserwacji przynajmniej od kilkudziesięciu lat. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości. Miasto Biała posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/284/09 z dnia 31.08.2009 roku. Działka 444 oznaczona jest jako 1MZ- tereny zabudowy mieszkaniowej –zagrodowej. Nieruchomość KW OP1P/00058461/6 nie jest obciążona na rzecz osób trzecich i nie jest również przedmiotem roszczeń osób trzecich.

Cena do pierwszego przetargu wynosiła 47 892,00 zł, a do drugiego przetargu 40 000,00 zł

Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie w/w nieruchomości

I przetarg 12 października 2017 roku, II przetarg 20 grudnia 2017 roku. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom wynosi 47 892,00zł

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. urzędu Biała ul. Rynek 10 pokój nr 13 do dnia 16 marca 2018 roku do godziny 1000 z napisem ,,Rokowania na nieruchomość zabudowana Biała ul. Nyska 31”

Z g ł o s z e n i e powinno zawierać

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

  • datę sporządzenia zgłoszenia

  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości oraz z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń

  • aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej – w przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy

( potwierdzona kserokopia dokumentu- oryginał do wglądu w dniu rokowań)

Do koperty zawierającej zgłoszenie należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki.

Uwaga ! Zgłoszenia z zaproponowaną ceną niższą niż 40% wartości nieruchomości podanej do rokowań nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki w wysokości 4 800,00 zł słownie: cztery tysiące osiemset złoty na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej najpóźniej do dnia 16 marca 2018 roku do godziny 1000. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się datę wpływu całej kwoty zaliczki na w/w rachunek bankowy

Wpłacona zaliczka podlega :

  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaproponowanej przez zgłaszającego, który wygra rokowania

  • zwrotowi pozostałym zgłaszającym, którzy rokowań nie wygrają

  • przepadkowi, jeżeli osoba która wygra rokowania, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie

Rokowania są prowadzone, chociażby wpłynęło tylko 1 zgłoszenie spełniające warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ustalona z nabywcą nieruchomości cena, podlega zapłacie (po odliczeniu zaliczki) na konto Gminy Biała w Banku Spółdzielczym w Białej nr konta 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Komisja przeprowadzi rokowania zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r poz. 2147 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 roku poz. 1490) W związku z tym, że uczestnicy mogą składać dodatkowe ustne oferty cenowe oraz wyjaśnienia i dokumenty z a p r a s z a m oferentów do osobistego u d z i a ł u w rokowaniach.

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 14 lutego 2018 do 20 marca 2018 r.

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w pokoju nr 5 lub tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu w Poniedziałek od 7.30 do 17.00 , od Wtorku do Czwartku od 7.30 do 15.30 oraz w Piątek od 7.30 do 14.00

Biała, 2018-02-14