Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.646.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-02-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232) i art. 211 i art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) oraz § 12 pkt 3 uchwały Nr XXVII.275.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2018 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 37.700,00 zł 1) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 37.700,00 zł
a) rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 34.900,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 34.900,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 32.000,00 zł, w tym:
b) rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 2.800,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 2.800,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.800,00 zł, w tym:
2. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 37.700,00 zł 1) Dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 37.700,00 zł
a) rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 34.900,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 34.900,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 32.000,00 zł, w tym:
b) rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 2.800,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 2.800,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.800,00 zł, w tym:
§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach nie ulega zmianom. § 3. Wykonanie zarządzania powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.646.2018 Burmistrza Białej z dnia 06-02-2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2018 rok.pdf