Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.650.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 2U w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Armii Krajowej 2-4

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 121 i 50) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznaczam do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy 2U położony w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Armii Krajowej2-4, usytuowanym na działce 1268/1 m.20 o pow. 0,0751 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW OP1P/00056721/3 jako współwłasność Gminy Biała wraz ze sprzedażą gruntu w określonym udziale wynoszącym 1462/10000 części. § 2. Ustalam cenę na wyżej wymieniona nieruchomość w wysokości 94 620,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia złote) § 3. Zatwierdzam i ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s gospodarki nieruchomościami. § 5. Zarządzenie wraz wykazem nieruchomości wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, publikacji w prasie lokalnej oraz na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.650.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 2U w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Armii Krajowej 2-4.pdf