Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.651.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bez przetargowej lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Prudnickiej 11, ustalenia ceny, zatwierdzenia ...

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 121 i 50) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznaczam do sprzedaży w drodze bez przetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny nr 14 położony w budynku mieszkalnym w Białej przy ul. Prudnickiej 11, usytuowanym na działkach 1279/1, 1280/1, 1281/1 m.20, zapisanej w księdze wieczystej KW OP1P/00029981/5 jako współwłasność Gminy Biała wraz ze sprzedażą gruntu w określonym udziale wynoszącym 102/1000 części. § 2. Ustalam cenę na wyżej wymieniona nieruchomość w wysokości 84 600,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset złoty) § 3. Zatwierdzam i ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s gospodarki nieruchomościami. § 5. Zarządzenie wraz wykazem nieruchomości wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej, publikacji w prasie lokalnej oraz na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.651.2018 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2018 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bez przetargowej lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Prudnickiej 11, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wyka.pdf