Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 lutego 2018 r

Zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 900

w Urzędzie Miejskim w Białej na dużej sali

odbędzie się planowane posiedzenie Komisji Rewizyjnej,

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

  2. Przyjęcie porządku obrad

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  4. Zapoznanie się i wypracowanie stanowiska w sprawie skargi wniesionej na bezczynność Burmistrza Białej.

  5. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 rok – przyjęcie sprawozdania z prac komisji w 2017 r.

  6. Kontrola realizacji zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2017 r. z wizytą u wybranego beneficjenta.

  7. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

 

Zaproszeni na posiedzenie Komisji Rewizyjnej :

- osoba wnosząca skargę

- osoby wyznaczone przez Burmistrza Białej do opracowania i referowania tematów oraz udzielania wyjaśnień w imieniu organu wykonawczego

- zainteresowani Radni

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Maria Moszczeńska