Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXVIII.282.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) i art. 230 i art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII.274.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028 wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXVIII.282.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028.pdf

PDFZalacznik1 XXVIII.282.2018.pdf

PDFZalacznik2 XXVIII.282.2018.pdf