Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXVIII.281.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) i art. 211, art. 212, i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2018 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 4.649.713,00 zł 1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 2.259.256,00 zł
a) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 2.259.256,00 zł
- dochody majątkowe o kwotę 2.259.256,00 zł
w § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2.259.256,00 zł2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 336.957,00 zł
a) w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 20.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 20.000,00 zł
w § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 20.000,00 zł
b) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 316.957,00 zł
- dochody majątkowe o kwotę 316.957,00 zł
w § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 316.957,00 zł3) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 647.500,00 zł
a) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 425.000,00 zł
- dochody majątkowe o kwotę 425.000,00 zł
w § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 425.000,00 złb) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 222.500,00 zł
- dochody majątkowe o kwotę 222.500,00 zł
w § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 97.500,00 zł
w § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 125.000,00 zł
4) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.406.000,00 zł
a) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 1.406.000,00 zł
- dochody majątkowe o kwotę 1.406.000,00 zł
w § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.406.000,00 zł2. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 678.507,00 zł 1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 12.000,00 zł
a) w rozdziale 01095 - Pozostała działalność o kwotę 12.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 12.000,00 zł, w tym:
2) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 100.000,00 zł
a) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 100.000,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł3) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15.000,00 zł
a) w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 15.000,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł4) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 27.290,00 zł
a) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 27.290,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 27.290,00 zł, w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 27.290,00 zł
5) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 200.000,00 zł
a) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 200.000,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł6) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 324.217,00 zł
a) w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 76.217,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 76.217,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 76.217,00 zł, w tym:
b) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 248.000,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 248.000,00 zł3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 8.000,00 zł 1) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 8.000,00 zł
a) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 8.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 8.000,00 zł, w tym:
4. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę 1.193.007,00 zł w § 950 - Wolne środki, o których mowa w ustawy o kwotę 1.193.007,00 zł
5. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę 5.507.957,00 zł w § 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 4.875.457,00 zł

w § 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 632.500,00 zł


6. Zwiększa się budżet po stronie rozchodów o kwotę 35.000,00 zł w § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 35.000,00 zł

7. Zmniejsza się budżet po stronie rozchodów o kwotę 370.744,00 zł w § 963 - Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 370.744,00 zł


§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów budżetu 48.393.180,88 zł 2. Plan przychodów budżetu 14.576.610,00 zł co daje razem kwotę 62.969.790,88 zł
3. Plan wydatków budżetu 60.446.434,88 zł 4. Plan rozchodów budżetu 2.523.356,00 zł co daje razem kwotę 62.969.790,88 zł

§ 3. W uchwale Nr XXVII.275.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018 wprowadza się następujące zmiany: 1) § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 12.053.254,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.862.467,00 zł;2) spłat pożyczek w kwocie 170.000,00 zł; 3) zaciągniętych kredytów w kwocie 8.020.787,00 zł . ”;

2) § 5 ust 1 i 2 otrzymują brzmienie:
§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14.576.610,00 zł. 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.523.356,00 zł. ”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych do wysokości 12.144.143,00 zł ”;

4) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
5) załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXVIII.281.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r..pdf

PDFZalacznik1 XXVIII.281.2018.pdf

PDFZalacznik2 XXVIII.281.2018.pdf