Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXVIII.285.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232 i z 2018 r. poz. 130) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII.278.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania wprowadza się następujące zmiany: 1) § 4. pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
§ 4. 3 Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub szkołę sporządza i przekazuje do Urzędu Miejskiego w Białej co miesiąc, poczynając od przekazania pierwszej części dotacji, nie później niż do 25 dnia następnego miesiąca rozliczenie otrzymanej dotacji podając liczbę uczniów według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca, na który dotacja została przekazana. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 i nr 5 do niniejszej uchwały. ”;

2) w § 5 dodaje się pkt. 2 w brzmieniu:
"2. W przypadku likwidacji niepublicznej placówki oświatowej podmiot dotowany przekazuje Burmistrzowi Białej rozliczenie udzielonej dotacji w terminie 30 dni od dnia przekazania ostatniej części dotacji, nie później jednak niż w dniu likwidacji.",


3) Zmianie ulega załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII.278.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania i otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden


 

PDF   Uchwała Nr XXVIII.285.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-02-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidło.pdf