Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Nr OR.0050.657.2018 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. 1) ) i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII.274.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028 ze zmianami wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) wykaz przedsięwzięć Gminy Biała na lata 2018-2019 pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy Biała. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.657.2018 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018-2028.pdf

PDFZalacznik1 OR.0050.657.2018.pdf

PDFZalacznik2 OR.0050.657.2018.pdf