Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała,

że w dniu 28 marca 2018 r. o godz. 1000 w dużej sali Urzędu Miejskiego w Białej

odbędzie się XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

 

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Informacja o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 2017 rok

 2. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny

 3. Informacja z działalności Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas za 2017 rok.

 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej za 2017 rok.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączniku

  2. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

  3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego

  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania budowa chodnika powiatowego w miejscowości Olbrachcice

  5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O na odcinku Biała – Górka Prudnicka”

  6. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi w miejscowości Pogórze

  7. zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.

  8. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018 -2028

  9. zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

  10. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów

  11. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagradzania za inkaso

  12. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej

  13. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała

  14. podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

  15. podziału Gminy Biała na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

  16. określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Biała na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne.

  17. zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Jeleni Dwór”

  18. przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

  19. ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Biała

  20. rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Białej

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Białej