Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

3. Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy- Klaudia Kopczyk
Tel. 77 438-85-32, pokój nr 18

Skarbnik Gminy powoływany jest przez Radę Miejską, na wniosek Burmistrza. Skarbnik Gminy zajmuje się problemami ekonomiczno-finansowymi Gminy oraz obsługą finansowo-księgową Urzędu Miejskiego.

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

 1. kierowanie  pracą Referatu Finansowego;
 2. organizacja i czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej;
 3. przygotowywanie projektu budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi;
 4. dokonywanie analizy budżetu i informowanie na bieżąco Burmistrza o jego realizacji;
 5. nadzór nad wykonywaniem budżetu przez jednostki organizacyjne gminy;
 6. koordynacja kontroli w jednostkach organizacyjnych gminy w zakresie gospodarki finansowej;
 7. opracowywanie sprawozdań finansowych i analiz z wykonania budżetu;
 8. nadzorowanie wykonania obowiązków w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu;
 9. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Burmistrza, a dotyczących prowadzenia rachunkowości;
 10. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 11. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 12. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych;
 13. nadzorowanie całokształtu prac związanych z właściwym naliczeniem i poborem    podatków oraz opłat lokalnych, czynszów za lokale  mieszkalne i użytkowe oraz pozostałych dochodów budżetowych;
 14. pełnienie nadzoru  nad pobieraniem i rozliczaniem podatku VAT;
 15. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

 

Skarbnik Gminy bezpośrednio nadzoruje pracę Referatu Finansowego.


Osoba odpowiedzialna za treść : Grażyna Biały