Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

1. Burmistrz

BURMISTRZ- Edward Plicko
tel. 77 438 85 34, pokój nr 13
Zgodnie z art. 26 ustawy o samorządzie gminnym organem wykonawczym gminy jest Burmistrz.
Wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.
Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miejskiej ślubowania.
Kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Miejskiej lub wyboru go przez Radę Gminy i upływa z dniem upływu kadencji Rady Miejskiej.
W przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowowybranego Burmistrza, pełni osoba
wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa.
W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:


 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
 3. określanie sposobu wykonywania uchwał,
 4. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 5. wykonywanie budżetu,
 6. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


Zgodnie z art. 60 ustawy o samorządzie gminnym, za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Burmistrz.

Burmistrzowi przysługuje wyłącznie prawo:


 1. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielanych przez Radę Miejską,
 2. emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielanych przez Radę Miejską,
 3. dokonywania wydatków budżetowych,
 4. zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
 5. dysponowania rezerwami budżetu gminy,
 6. blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.Burmistrz obowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie Opolskiemu uchwał Rady Miejskiej w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
Akty ustanawiające przepisy porządkowe Burmistrz przekazuje w ciągu 2 dni od ich
ustanowienia.
Burmistrz przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu w terminie 7 dni uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady i zarządzenia Burmistrza objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego.
Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Białej określa Regulamin Organizacyjny.

Zgodnie z w/w Regulaminem Burmistrz bezpośrednio nadzoruje:

 • Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych;
 • Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu;
 • Samodzielne stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami;
 • Samodzielne stanowisko ds. Oświaty i Spraw Społecznych;
 • Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej;
 • Publiczne Gimnazjum w Białej;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku.