Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXIX.293.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O na odcinku Biała - Górka Prudnicka”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. 1) ) i art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Biała pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała - Górka Prudnicka o długości 5,53 km”. § 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu 2018 roku w wysokości nie wyższej niż 1 325 000,00 zł (słownie: milion trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), jednak nie więcej niż 50% wartości wkładu własnego Powiatu Prudnickiego do realizacji zadania. § 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Prudnickim, a Gminą Biała. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXIX.293.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O na odcinku Biała - Górka Prudnicka”.pdf