Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2. Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy- Grażyna Biały
Tel. 77 438-85-51, pokój nr 17a
 


Sekretarz Gminy w imieniu Burmistrza koordynuje pracą Urzędu Miejskiego.

Do kompetencji i zadań Sekretarza należy w szczególności:
 1. przygotowywanie projektów  oraz zmian regulaminów i innych aktów wewnętrznych w zakresie organizacji Urzędu;
 2. ustalanie zasad  organizacji pracy Urzędu;
 3. kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji;
 4. zapewnienie zgodności działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa;
 5. nadzór nad organizacją i dyscypliną pracy w Urzędzie;
 6. współdziałanie z Burmistrzem w zakresie realizacji polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie;
 7. opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy;
 8. nadzór nad racjonalnym gospodarowaniem etatami, funduszem płac;
 9. nadzór nad doskonaleniem kadr, kierowanie pracowników na kursy, szkolenia i inne formy kształcenia;
 10. organizacja i koordynacja praktyk uczniowskich i studenckich w Urzędzie, nadzór nad stażystami odbywającymi staż w Urzędzie;
 11. udzielanie instruktażu wstępnego nowoprzyjętym pracownikom;
 12. prezentacje nowoprzyjętych pracowników, praktykantów, stażystów;
 13. nadzorowanie przestrzegania przez pracowników instrukcji kancelaryjnej;
 14. prowadzenie kontroli wewnętrznej na stanowiskach pracy w szczególności w zakresie przestrzegania przez pracowników zasad instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, kodeksu postępowania administracyjnego;
 15. nadzór nad przygotowywaniem materiałów na sesje  Rady Miejskiej;
 16. prowadzenie szkoleń i narad z pracownikami;
 17. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami Urzędu;
 18. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
 19. pełnienie funkcji pełnomocnika ds. wyborów – urzędnika wyborczego;
 20. koordynowanie sprawami ds. informacji niejawnych;
 21. nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków;
 22. wykonywanie w imieniu Burmistrza czynności związanych z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych ( w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym) w tym dokonywanie analiz przyjętych oświadczeń;
 23. wykonywanie innych zadań służbowych na polecenie Burmistrza.

Sekretarz Gminy bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne:
 1. Referat Organizacyjny;
 2. Referat Spraw Obywatelskich;
 3. Urząd Stanu Cywilnego.
 4. Samodzielne stanowisko d/s informatyki