Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXIX.300.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. 1) ) i art. 15 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2017 r., poz. 1785 z późn. zm. 2) ) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2017 r., poz. 201 z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI.91.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie gminy Biała § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się: 1) na terenie wsi - sołtysów wsi, z zastrzeżeniem pkt 2; 2) na terenie wsi Chrzelice - Marcin Miczka; 3) na terenie miasta Biała - Piotr Koszałkowski” ”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXIX.300.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia ink.pdf