Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXIX.302.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2 i 4 oraz art. 418 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138 ) w związku z art. 12 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych ( Dz. U. poz. 130 ), Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Biała na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. § 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Opolu. § 5. Na ustalenia Rady Miejskiej w Białej, w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego orazw sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Biała. § 7. Traci moc uchwała Nr XV.190.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 sierpnia 2012 r.w sprawie podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXIX.302.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf