Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Organizacyjny

Do zakresu działania Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. organizowanie kontaktów Burmistrza  z różnymi podmiotami oraz mieszkańcami;
 2. prowadzenie obsługi sekretariatu Burmistrza;
 3. obsługa spotkań , narad organizowanych przez Burmistrza i Zastępcę;
 4. prowadzenie sekretariatu Urzędu - przyjmowanie, rozdzielanie korespondencji oraz prowadzenie ewidencji wpływającej korespondencji do Urzędu;
 5. wprowadzanie( poprzez skanowanie dokumentów) korespondencji do elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie;
 6. prowadzenie rejestru oraz zbioru przepisów gminnych;
 7. prowadzenie rejestrów oraz zbiorów zarządzeń Burmistrza jako organu wykonawczego gminy oraz jako kierownika urzędu;
 8. prowadzenie całości spraw związanych z obsługą Rady Miejskiej;
 9. wykonywanie zadań kancelaryjno-biurowych w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej;
 10. opracowywanie projektów planów pracy Rady Miejskiej oraz  współpraca z komisjami Rady przy opracowywaniu swych planów pracy;
 11. prowadzenie ewidencji i nadzór nad terminowym załatwianiem interpelacji i wniosków radnych, wniosków komisji;
 12. przygotowywanie i obsługa spotkań radnych  z wyborcami;
 13. prowadzenie obsługi  zebrań wiejskich, spotkań z sołtysami;
 14. wykonywanie czynności związanych z współdziałaniem Rady i jej organów z organizacjami społecznymi, politycznymi i samorządowymi;
 15. obsługa dyżurów radnych;
 16. współudział w wykonywaniu zadań związanych z wyborami do Sejmu i senatu, Prezydenta RP, samorządowymi oraz przeprowadzania referendum , zgodnie  z  ordynacjami wyborczymi;
 17. prowadzenie całości spraw osobowo-kadrowych pracowników Urzędu  oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy :Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej, Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej;
 18. prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i prywatnych oraz ewidencji wyjazdów służbowych pracowników Urzędu;
 19. prowadzenie ewidencji czasu pracy i rozliczanie czasu pracy pracowników;
 20. prowadzenie spraw socjalnych pracowników Urzędu;
 21. prowadzenie spraw osobowo-kadrowych pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych oraz  pracach społecznie-użytecznych;
 22. prowadzenie  gospodarki środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenia mienia Urzędu;
 23. zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele biurowe;
 24. zapewnienie obsługi urządzeń łączności;
 25. koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem w urzędzie systemu alarmowego antywłamaniowego
 26. prowadzenie prenumeraty prasy i czasopism, wydawnictw, Dzienników Ustaw Monitorów Polski, Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego;
 27. zaopatrywanie Urzędu w pieczęcie, prowadzenie rejestru pieczęci;
 28. realizacja oraz egzekwowanie ustaleń wprowadzonych Regulaminem Pracy a należących do zakresu spraw Referatu;
 29. prowadzenie aktualizacji materiałów informacyjnych dla potrzeb Urzędu oraz tablic urzędowych i informacyjnych;
 30. prowadzenie nadzoru nad pracownikami obsługi tut. Urzędu;
 31. nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych;
 32. zabezpieczenie mienia oraz organizacja ochrony budynku;
 33. prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem p.poż. i sprawami bhp w Urzędzie oraz  przestrzeganiem przepisów bhp w  odniesieniu do pracowników-ścisła współpraca w tym zakresie z  osobą wykonująca  zadania służby bhp w tut. Urzędzie;
 34. nadzór nad remontami, konserwacjami przeglądami technicznymi, pomiarami z zakresu bhp  prowadzonymi  na terenie budynku Urzędu;
 35. prowadzenie rejestrów , dokumentacji  wypadków przy pracy;
 36. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem rozmów telefonicznych;
 37. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu oraz  nadzór nad terminowym ich załatwianiem;
 38. przeprowadzanie przesłuchań  świadków w celu udokumentowania okresów zatrudnienia w gospodarstwie rolnym, zakładzie pracy oraz prac przymusowych;
 39. wydawanie zaświadczeń o okresach pracy w gospodarstwie rolnym wliczanych do pracowniczego stażu pracy, przyjmowanie zeznań świadków do udowodnienia okresów pracy;
 40. prowadzenie rejestru upoważnień wydawanych dla pracowników;
 41. prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych zawieranych w Urzędzie;
 42. prowadzenie ewidencji aktów normatywnych i  przekazywanie ich pracownikom celem realizacji  przepisów;
 43. prowadzenie kancelarii dokumentów   o klauzuli „zastrzeżone”- przyjmowanie, rejestrowanie i przekazywanie na stanowiska pracy;
 44. prowadzenie  Rejestru  instytucji kultury w Gminie Biała;
 45. prowadzenie nadzoru nad wydatkowanymi środkami finansowymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Białej;
 46. prowadzenie spraw odznaczeń i wyróżnień;
 47. prowadzenie archiwum zakładowego;
 48. prowadzenie biblioteki Urzędu;
 49. prowadzenie centralnego rejestru wpływających do Urzędu wniosków o udostępnianie danych osobowych i przekazywanie wniosków na poszczególne stanowiska pracy;
 50. przestrzeganie procedury związanej z ustawą o zamówieniach publicznych;
 51. umieszczanie informacji na stronie BIP Urzędu;
 52. realizowanie postanowień  ustawy o dostępie do informacji publicznej;