Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX.307.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na bezczynność Burmistrza Białej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz.1875, 2232 i z 2018 r. poz.130) i art. 229 pkt.3 - Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.( Dz. U. z 2017 poz. 1257 z 2018 r. 149) uchwala się co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Białej, po rozpatrzeniu skargi z dnia 5 stycznia 2018 r. wniesionej przez mieszkańca Gminy Biała na bezczynność Burmistrza Białej w związku z niezałatwieniem w terminie złożonego wniosku, oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie uznaje skargę za zasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej, zobowiązując go do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXIX.307.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-03-2018 w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na bezczynność Burmistrza Białej.pdf