Przejdź do treści strony WCAG

2. Referat Finansowy

Kierownik - Klaudia Kopczyk
tel. (0-77) 438 85 32, pokój nr 18
Podatki
tel. (0-77) 438 85 38, pokój nr 15
Księgowość budżetowa
tel. 4388536, pokój nr 19
Ewidencja Działalności Gospodarczej
tel. 4388538, pok. nr 16
Księgowość podatkowa
tel. 4388547, pokój nr 16
Kasa
tel. 4388535, pokój nr 10


Referat Finansowy

Do podstawowego zakresu działania Referatu Finansowego należy prowadzenie gospodarki finansowej i budżetowej Gminy, kontrola dyscypliny finansowej w jednostkach organizacyjnych i Urzędzie, obsługa finansowa tych jednostek, wnioskowanie potrzeb w zakresie ich likwidacji bądź przekształcenia, nadzór ekonomiczny i organizacyjny nad w/w referatem i jednostkami organizacyjnymi, podejmowanie inicjatyw gospodarczych, wymiar i pobór podatków oraz opłat lokalnych, w tym w szczególności:

 

1)    Zadania z zakresu budżetu:

 1. opracowanie projektu budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami,

 2. opracowanie planów finansowych do budżetu Gminy,

 3. zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu, kontrola nad zachowaniem równowagi budżetowych w poszczególnych okresach, oddziaływanie na zapewnienie odpowiedniej relacji między realizacją dochodów budżetowych a realizacją wydatków budżetowych oraz zachowanie rytmicznej realizacji budżetu,

 4. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

 5. opracowanie projektów uchwał i projektów zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej,

 6. kontrola zgodności planów finansowych z budżetem Gminy,

 7. finansowanie jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad ich gospodarką finansową,

 8. dokonywanie okresowych analiz sytuacji ekonomiczno – finansowej Gminy i sporządzanie sprawozdań i informacji w tym zakresie,

 9. przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na dany rok,

 10. przygotowanie projektu uchwał w sprawie udzielania ulg dla należności, do których nie stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa,

 11. współdziałanie z urzędami skarbowymi w zakresie planowania i rozliczeń należności budżetowych w zakresie dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetu Gminy,

 12. realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przepisów wykonawczych do ustawy,

 13. przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych,

 14. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową.


 

2) Zadania w zakresie rachunkowości :

 1. prowadzenie obsługi finansowo - księgowej urzędu i organu – gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

 2. prowadzenie gospodarki kasowej urzędu,

 3. prowadzenie obsługi finansowej jednostek pomocniczych tj. sołectw i osiedli, w tym funduszu sołeckiego,

 4. organizowanie obiegu i prowadzenie kontroli dokumentów finansowych gminy w sposób zapewniający właściwy i zgodny z przepisami ustawy o rachunkowości przebieg operacji finansowych związanych z realizacją budżetu gminy,

 5. sporządzenie okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 6. sporządzanie rozliczenia wydatków dokonanych w ramach środków z funduszu sołeckiego wraz z wnioskiem o zwrot poniesionych wydatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

 7. wydatkowanie zadań zleconych oraz dokonywanie rozliczeń finansowych w tym zakresie,

 8. prowadzenie ksiąg środków trwałych i pozostałych środków trwałych (bieżące prowadzenie ewidencji ilościowej i wartościowej majątku gminy),

 9. rozliczanie inwentaryzacji,

 10. dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

 11. prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi przepisami,

 12. rozliczanie rachunków/faktur gotówkowych i bezgotówkowych,

 13. rozliczanie podatku VAT, prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży.

 14. sporządzenie list wynagrodzeń pracowników Urzędu, pracowników robót publicznych, interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych,

 15. wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników,

 16. zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych pracowników zatrudnianych w ramach stosunku pracy oraz osób, z którymi zawierane są umowy cywilno-prawne,

 17. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem składek dotyczących ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego oraz zdrowotnego pracowników urzędu oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych,

 18. prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,

 19. sporządzenie rocznych rozliczeń pracowników, osób z którymi zawarto umowy cywilno-prawne, radnych, sołtysów i inkasentów,

 20. prowadzenie spraw finansowych funduszu socjalnego oraz kasy zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników urzędu.


 

3) Zadania w zakresie podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy:

 1. przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych,

 2. przygotowanie projektów uchwał i programów pomocowych dla przedsiębiorców oraz prowadzenie postępowania podatkowego w tym zakresie, zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

 3. dokonywanie wymiaru i poboru podatków: rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, leśnego oraz opłaty od posiadania psów i targowej,

 4. prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów,

 5. prowadzenie rachunkowości podatkowej zobowiązań pieniężnych z tytułu podatków i opłat lokalnych osób fizycznych i prawnych,

 6. prowadzenie całości spraw w zakresie stosowania umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozłożeń należności na raty oraz innych ulg i zwolnień w należnościach podatkowych,

 7. gromadzenie, przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji i informacji podatkowych składanych organowi podatkowemu,

 8. przeprowadzenie kontroli podatkowej osób fizycznych i prawnych w zakresie podatków lokalnych,

 9. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej należności podatkowych oraz postępowania zabezpieczającego: upomnienia, tytuły wykonawcze, hipoteka,

 10. podawanie do publicznej wiadomości informacji o podmiotach, przyczynie i wysokości zastosowanej ulgi lub umorzeniu, zgodnie z ustawą o finansach publicznych,

 11. przygotowanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat lokalnych,

 12. rozliczanie inkasentów z zainkasowanych kwot pieniężnych z tytułu podatków i opłat lokalnych,

 13. przyjmowanie wniosków, wystawianie decyzji, wypłata i rozliczanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

 14. sporządzanie wniosku o zwrot dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

 15. wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające tan zaległości podatnika,

 16. wydawanie innych zaświadczeń podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 17. terminowe i wyczerpujące załatwianie spraw: odwołań , podań w sprawach podatków i opłat lokalnych.


 


4.) Zadania w zakresie dochodów niepodatkowych z tytułu opłat:

 1. za czynsz w lokalach będących własnością gminy

 • pobór opłat za czynsz w lokalach będących własnością gminy (mieszkalnych, użytkowych i garaży),

 • naliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszu,

 • kompletowanie dokumentacji związanej z windykacją (sąd, egzekucja komornicza, itp.), jej merytoryczne i formalne opracowanie oraz przygotowanie we współpracy z Radcą Prawnym dla Burmistrza Białej,

 • prowadzenie pozostałych spraw związanych z windykacją, tj. kierowanie do dłużników upomnień, wezwań do zapłaty,

 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg: umorzeń, rozłożeń na raty, odroczeń terminów płatności zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Białej w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Biała i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu do tego uprawnionego,

 • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem pomocy publicznej, zgonie z przepisami ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców,

 • prowadzenie spraw związanych ze spłatą zadłużenia za lokale komunalne w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Biała,

 • prowadzenie ewidencji analitycznej wpłat najemców lokali mieszkaniowych, w szczególności: opłat czynszowych, opłat za ogrzewanie, energię, wodę, nieczystości oraz innych podatków i opłat, a także opłat za dzierżawę garaży, komórek, piwnic, itd.

 • dokonywanie rozliczeń opłat niezależnych ( tym: zaliczek na centralne ogrzewanie, wodę), zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi,

 • prowadzenie korespondencji i udzielanie informacji w zakresie prowadzonych przez siebie prac.

 1. za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • prowadzenie ewidencji analitycznej wpłat mieszkańców z tytułu opłat, o których mowa w lit. a,

 • wystawienie decyzji w stosunku do osób, które nie uiściły opłatę za gospodarowanie odpadami lub uiściły ją w kwocie niższej,

 • prowadzenie egzekucji w stosunku do osób zalegających z opłatami, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg: umorzeń, rozłożeń na raty, odroczeń należności z tytułu tych opłat,

 • dokonywanie rozliczeń inkasentów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami,

 • prowadzenie korespondencji i udzielanie informacji w zakresie prowadzonych przez siebie prac.

5.) Zadania w zakresie działalności gospodarczej oraz zadania pozostałe

 1. prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującą ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, tj. w szczególności:

 • przyjmowanie od przedsiębiorców wniosków o wpis (zawieszenie, zmiany wpisu, wykreślenie, wznowienie) wykonywania działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

 • potwierdzanie za pokwitowaniem przyjęcia wniosku o którym mowa wyżej

 • przekształcanie wniosku, o którym mowa w tiret 3, na formę dokumentu elektronicznego i przesyłanie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

 1. wydawanie zaświadczeń potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność przed 1 lipca 2011r i wpisani byli do ewidencji gminnej

 2. prowadzenie spraw związanych z wydawanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

 3. prowadzenie spraw związanych z ewidencją pól biwakowych oraz obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie, zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

 4. przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie określenia czasu pracy placówek handlowych,

 5. wydawanie ( cofanie ) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w detalu i gastronomii, zgodnie z przepisami prawnymi w tym zakresie, naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

 6. wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

 7. prowadzenie dokumentacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 8. opracowanie projektu oraz realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

 9. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.


 

Przy oznaczaniu akt Referat Finansowy stosuje symbol – „FN” w tym stanowisko ds. działalności gospodarczej, handlu , podatków i usług, symbol - „FN.DG”.”

w załączniku Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu „ Struktura Urzędu Miejskiego w Białej Stanowiska wraz z liczbą etatów” w REFERACIE FINANSOWYM

 

Osoba odpowiedzialna za treść : Grażyna Biały