Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Finansowy

Do podstawowego zakresu działania Referatu Finansowego należy prowadzenie gospodarki finansowej i budżetowej Gminy, kontrola dyscypliny finansowej w jednostkach organizacyjnych i Urzędzie, obsługa finansowa tych jednostek, wnioskowanie potrzeb w zakresie ich likwidacji bądź przekształcenia, nadzór ekonomiczny i organizacyjny nad w/w referatem i jednostkami organizacyjnymi, podejmowanie inicjatyw gospodarczych, wymiar i pobór podatków oraz opłat lokalnych, w tym w szczególności:

Zadania z zakresu budżetu:

 1. opracowanie projektu budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami,
 2. opracowanie planów finansowych do budżetu Gminy,
 3. zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu, kontrola nad zachowaniem równowagi budżetowych w poszczególnych okresach, oddziaływanie na zapewnienie odpowiedniej relacji między realizacją dochodów budżetowych a realizacją wydatków budżetowych oraz zachowanie rytmicznej realizacji budżetu,
 4. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 5. opracowanie projektów uchwał i projektów zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 6. kontrola zgodności planów finansowych z budżetem Gminy,
 7. finansowanie jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad ich gospodarką finansową,
 8. dokonywanie okresowych analiz sytuacji ekonomiczno – finansowej Gminy i sporządzanie sprawozdań i informacji w tym zakresie,
 9. przygotowanie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na dany rok,
 10. przygotowanie projektu uchwał w sprawie udzielania ulg dla należności, do których nie stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa,
 11. współdziałanie z urzędami skarbowymi w zakresie planowania i rozliczeń należności budżetowych w zakresie dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetu Gminy,
 12. realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz przepisów wykonawczych do ustawy,
 13. przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych,
 14. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową.

Zadania w zakresie rachunkowości:

 1. prowadzenie obsługi finansowo - księgowej urzędu i organu – gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 2. prowadzenie gospodarki kasowej urzędu,
 3. prowadzenie obsługi finansowej jednostek pomocniczych tj. sołectw i osiedli, w tym funduszu sołeckiego,
 4. organizowanie obiegu i prowadzenie kontroli dokumentów finansowych gminy w sposób zapewniający właściwy i zgodny z przepisami ustawy o rachunkowości przebieg operacji finansowych związanych z realizacją budżetu gminy,
 5. sporządzenie okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 6. sporządzanie rozliczenia wydatków dokonanych w ramach środków z funduszu sołeckiego wraz z wnioskiem o zwrot poniesionych wydatków, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 7. wydatkowanie zadań zleconych oraz dokonywanie rozliczeń finansowych w tym zakresie,
 8. prowadzenie ksiąg środków trwałych i pozostałych środków trwałych (bieżące prowadzenie ewidencji ilościowej i wartościowej majątku gminy),
 9. rozliczanie inwentaryzacji,
 10. dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
 11. prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi przepisami,
 12. rozliczanie rachunków/faktur gotówkowych i bezgotówkowych,
 13. rozliczanie podatku VAT, prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży.
 14. sporządzenie list wynagrodzeń pracowników Urzędu, pracowników robót publicznych, interwencyjnych oraz prac społecznie użytecznych,
 15. wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników,
 16. zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych pracowników zatrudnianych w ramach stosunku pracy oraz osób, z którymi zawierane są umowy cywilno-prawne,
 17. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem składek dotyczących ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego oraz zdrowotnego pracowników urzędu oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych,
 18. prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 19. sporządzenie rocznych rozliczeń pracowników, osób z którymi zawarto umowy cywilno-prawne, radnych, sołtysów i inkasentów,
 20. prowadzenie spraw finansowych funduszu socjalnego oraz kasy zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników urzędu.

Zadania w zakresie podatków i opłat pozostających w zakresie właściwości Gminy:

 1. przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących podatków i opłat lokalnych,
 2. przygotowanie projektów uchwał i programów pomocowych dla przedsiębiorców oraz prowadzenie postępowania podatkowego w tym zakresie, zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 3. dokonywanie wymiaru i poboru podatków: rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych, leśnego oraz opłaty od posiadania psów i targowej,
 4. prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów,
 5. prowadzenie rachunkowości podatkowej zobowiązań pieniężnych z tytułu podatków i opłat lokalnych osób fizycznych i prawnych,
 6. prowadzenie całości spraw w zakresie stosowania umorzeń, odroczeń terminów płatności, rozłożeń należności na raty oraz innych ulg i zwolnień w należnościach podatkowych,
 7. gromadzenie, przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji i informacji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 8. przeprowadzenie kontroli podatkowej osób fizycznych i prawnych w zakresie podatków lokalnych,
 9. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej należności podatkowych oraz postępowania zabezpieczającego: upomnienia, tytuły wykonawcze, hipoteka,
 10. podawanie do publicznej wiadomości informacji o podmiotach, przyczynie i wysokości zastosowanej ulgi lub umorzeniu, zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
 11. przygotowanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat lokalnych,
 12. rozliczanie inkasentów z zainkasowanych kwot pieniężnych z tytułu podatków i opłat lokalnych,
 13. przyjmowanie wniosków, wystawianie decyzji, wypłata i rozliczanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 14. sporządzanie wniosku o zwrot dotacji z budżetu państwa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 15. wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające tan zaległości podatnika,
 16. wydawanie innych zaświadczeń podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 17. terminowe i wyczerpujące załatwianie spraw: odwołań , podań w sprawach podatków i opłat lokalnych.

Zadania w zakresie dochodów niepodatkowych z tytułu opłat:

 1. za czynsz w lokalach będących własnością gminy:

 • pobór opłat za czynsz w lokalach będących własnością gminy (mieszkalnych, użytkowych i garaży),
 • naliczanie odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszu,
 • kompletowanie dokumentacji związanej z windykacją (sąd, egzekucja komornicza, itp.), jej merytoryczne i formalne opracowanie oraz przygotowanie we współpracy z Radcą Prawnym dla Burmistrza Białej,
 • prowadzenie pozostałych spraw związanych z windykacją, tj. kierowanie do dłużników upomnień, wezwań do zapłaty,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg: umorzeń, rozłożeń na raty, odroczeń terminów płatności zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Białej w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Biała i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu do tego uprawnionego,
 • prowadzenie spraw związanych z udzieleniem pomocy publicznej, zgonie z przepisami ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
 • prowadzenie spraw związanych ze spłatą zadłużenia za lokale komunalne w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Biała,
 • prowadzenie ewidencji analitycznej wpłat najemców lokali mieszkaniowych, w szczególności: opłat czynszowych, opłat za
 • ogrzewanie, energię, wodę, nieczystości oraz innych podatków i opłat, a także opłat za dzierżawę garaży, komórek, piwnic, itd.
 • dokonywanie rozliczeń opłat niezależnych ( tym: zaliczek na centralne ogrzewanie, wodę), zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi,
 • prowadzenie korespondencji i udzielanie informacji w zakresie prowadzonych przez siebie prac.
 1. za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie ewidencji analitycznej wpłat mieszkańców z tytułu opłat, o których mowa w lit. a,
 • wystawienie decyzji w stosunku do osób, które nie uiściły opłatę za gospodarowanie odpadami lub uiściły ją w kwocie niższej,
 • prowadzenie egzekucji w stosunku do osób zalegających z opłatami, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg: umorzeń, rozłożeń na raty, odroczeń należności z tytułu tych opłat,
 • dokonywanie rozliczeń inkasentów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami,
 • prowadzenie korespondencji i udzielanie informacji w zakresie prowadzonych przez siebie prac.

Zadania w zakresie działalności gospodarczej oraz zadania pozostałe:

 1. prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującą ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, tj. w szczególności:
 • przyjmowanie od przedsiębiorców wniosków o wpis (zawieszenie, zmiany wpisu, wykreślenie, wznowienie) wykonywania działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,
 • potwierdzanie za pokwitowaniem przyjęcia wniosku o którym mowa wyżej,
 • przekształcanie wniosku, o którym mowa w tiret 3, na formę dokumentu elektronicznego i przesyłanie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 1. wydawanie zaświadczeń potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej w odniesieniu do przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność przed 1 lipca 2011r i wpisani byli do ewidencji gminnej,
 2. prowadzenie spraw związanych z wydawanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
 3. prowadzenie spraw związanych z ewidencją pól biwakowych oraz obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie, zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,
 4. przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie określenia czasu pracy placówek handlowych,
 5. wydawanie ( cofanie ) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w detalu i gastronomii, zgodnie z przepisami prawnymi w tym zakresie, naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 6. wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 7. prowadzenie dokumentacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 8. opracowanie projektu oraz realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 9. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Przy oznaczaniu akt Referat Finansowy stosuje symbol – „FN” w tym stanowisko ds. działalności gospodarczej, handlu , podatków i usług, symbol - „FN.DG”.”