Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Urząd Stanu Cywilnego

Dowody Osobiste, Sprawy Wojskowe, Ewidencja Ludności:

 1. przyjmowanie wniosków  o wydanie dowodu osobistego oraz wydawanie dowodów osobistych;
 2. prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem, wymianą i utratą dowodu osobistego;
 3. prowadzenie dokumentacji archiwalnej wydanych dowodów osobistych;
 4. współpraca z Centralnym Biurem Adresowym, Rządowym Centrum Informacyjnym - PESEL, urzędami stanu cywilnego, urzędami gmin, organami policji i wojskowymi w sprawach wynikających z ruchu ludności oraz w zakresie przestrzegania dyscypliny meldunkowych a także w związku z wydawaniem dokumentów tożsamości;
 5. prowadzenie kart osobowych mieszkańców oraz ich aktualizowanie;
 6. prowadzenie i aktualizowanie komputerowej bazy danych w zakresie ewidencji ludności;
 7. sporządzanie spisu wyborców do przeprowadzania wyborów, referendów,
 8. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie;
 9. prowadzenie ewidencji pobytu czasowego obywateli polskich i cudzoziemców;
 10. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania oraz ustalenia charakteru pobytu;
 11. wydawanie zaświadczeń / potwierdzeń/ na podstawie zbiorów meldunkowych, zbiorów PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych;
 12. nanoszenie numerów ewidencyjnych w dokumentacji ewidencyjnej i dowodowej;
 13. prowadzenie statystyki z ruchu wędrówkowego ludności;
 14. sporządzanie wykazu dzieci do szkół;
 15. odtwarzanie ewidencji wojskowej;
 16. przyjmowanie, sprawdzanie zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-3 składanego przez osoby dokonujące wymiany dowodu osobistego oraz przekazywanie zgłoszenia do Urzędu Skarbowego w Prudniku;
 17. wykonywanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem rejestracji przedpoborowych;
 18. wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem poboru – współpraca w tym zakresie z Starostwem Powiatowym w Prudniku i Wojskową Komendą Uzupełnień w Nysie;
 19. udział w pracach komisji poborowej;
 20. występowanie do organów policji w czasie trwania rejestracji o doprowadzenie przedpoborowego na rejestrację a w czasie trwania poboru o doprowadzenie poborowego na pobór;
 21. sporządzanie wniosków o ukaranie w stosunku do przedpoborowych i poborowych, którzy nie usprawiedliwili swego niestawiennictwa na rejestracji czy na poborze;
 22. prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej;
 23. wydawanie decyzji o konieczności sprawowania przez poborowego, żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny;
 24. wydawanie decyzji dotyczących wypłacania zasiłków członkom rodziny osób spełniających obowiązek wojskowy;
 25. realizacja zadań specjalnych – akcja kurierska, współdziałanie w tym zakresie z  organami wojskowymi, starostwem powiatowym, policja;
 26. nakładanie obowiązku świadczeń osobistych  i rzeczowych na rzecz obrony RP, prowadzenie ewidencji wykonywanych świadczeń;
 27. podejmowanie działań związanych z oczyszczaniem terenu z niewypałów i porzuconej amunicji;
 28. wydawanie zezwoleń na zorganizowanie zbiórek publicznych przeprowadzanych na obszarze gminy;
 29. realizacja przepisów w zakresie spraw związanych z  organizacja zgromadzeń;

Urząd Stanu Cywilnego

 1. prowadzenie rejestracji i dokumentacji urodzeń, małżeństw i zgonów zgodnie z wymogami prawa o aktach stanu cywilnego;
 2. wydawanie decyzji i postanowień przewidzianych w prawie o aktach stanu cywilnego dotyczących: ustalenia, odtwarzania i wpisywania akt stanu cywilnego, prostowania i uzupełniania akt stanu cywilnego;
 3. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wyborze imienia dziecka, powrocie do poprzedniego nazwiska, uznaniu dziecka;
 4. przyjmowanie zapewnień oraz dokumentów do ślubu konkordatowego, wydawanie zaświadczeń w tym celu oraz sporządzanie aktów małżeństw tych ślubów;
 5. wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania;
 6. wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do ślubu za granicą;
 7. nanoszenie zmian w aktach stanu cywilnego;
 8. wydawanie decyzji w zakresie zmiany imion i nazwisk zgodnie z przepisami ustawy w tym zakresie;
 9. prowadzenie skorowidzów aktów stanu cywilnego oraz wydawanie odpisów aktów;
 10. występowanie z wnioskami o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie;
 11. organizowanie uroczystości zawarcia małżeństwa, nadania imienia dziecku oraz jubileuszu małżeństwa;
 12. współdziałanie z sadami, organami ewidencji ludności i innymi urzędami stanu cywilnego w zakresie dokumentowania zmian mających wpływ na zasadniczą treść aktów stanu cywilnego;
 13. prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego i przekazywanie ich do Archiwum Państwowego;
 14. spisywanie oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy.

Zarządzanie Kryzysowe i Sport:

 1. opracowywanie, nadzorowanie oraz aktualizowanie planów i innych dokumentów dotyczących przygotowywania i działania obronnego i Obrony Cywilnej;
 2. kierowanie organizacja szkoleń z zakresu Obrony Cywilnej;
 3. planowanie i koordynacja przyjęcia ludności z rozśrodkowania i ewakuacji z rejonów zagrożonych na teren  Gminy Biała;
 4. prowadzenie magazynu sprzętu Obrony Cywilnej;
 5. opracowywanie ,  aktualizacja  oraz realizowanie zadań wynikających z planu reagowania kryzysowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi;
 6. prowadzenie spraw Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 7. koordynowanie sprawami dot. pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu  informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 8. realizacja zapisów ustawy o stanie klęski żywiołowej oraz przepisów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności:
  1. prowadzenie działań w sytuacjach zagrożeń katastrofa naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej,
  2. analizowanie i ocenianie zagrożeń oraz koordynowanie działań ratowniczych,
  3. wykonywanie działań planistycznych dot. sposobu reagowania  w sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej,
  4. podejmowanie działań w celu zahamowania rozwoju występujących zagrożeń oraz mających na celu ograniczenie strat i zniszczeń,
 9. współpraca z Wydziałem zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Starostwem Powiatowym w Prudniku Wydziałem Organizacyjnym Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w zakresie realizacji zadań zarządzania kryzysowego;
 10. prowadzenie całości zagadnień z zakresu spraw obronnych w Urzędzie Miejskim w Białej;
 11. bieżąca współpraca z jednostkami ochrony przeciwpożarowej; zapewnienie jednostkom OSP z terenu gminy pomieszczeń, środków transportu, alarmowania i łączności, wyposażenia, umundurowania;
 12. nadzór nad  pracą kierowców-mechaników z jednostek OSP;
 13. składanie wniosków o powołanie i odwołanie gminnego komendanta ochrony przeciwpożarowej;
 14. podejmowanie działań na rzecz zabezpieczenia gminy w zbiorniki i środki ochrony przeciwpożarowej;
 15. koordynowanie funkcjonowaniem kryzysowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy;
 16. opracowywanie propozycji do projektu budżetu gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 17. przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na zadania o charakterze gminnym w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 18. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wydatkami budżetowymi na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 19. prowadzenie nadzoru nad gminnymi obiektami sportowymi.