Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami

Do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami należy w szczególności:

 1. prowadzenie całości spraw związanych ze sprzedażą, oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, kodeksu cywilnego, uchwały Rady w sprawie zasad nabywania, zbywania obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, tym w szczególności:
  1. opracowywanie projektów zarządzeń burmistrza w sprawie wyznaczenia do zbycia lub nabycia nieruchomości,
  2. zlecanie biegłym dokonywania wycen nieruchomości,
  3. podejmowanie czynności i sporządzanie dokumentacji w sprawach bezprzetargowego zbycia nieruchomości,
  4. przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości,
  5. opracowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości,
  6. sporządzanie protokołów, uzgodnień lub rokowań zbycia lub nabycia nieruchomości,
  7. współpraca z kancelariami notarialnymi przy zawieraniu aktów notarialnych
 2. prowadzenie całości spraw dotyczących oddania nieruchomości gminnych w trwały zarząd, najem, dzierżawę, użyczenie;
 3. naliczanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, udzielanie bonifikat;
 4. wykonywanie prawa pierwokupu – sporządzanie projektu zarządzenia burmistrza w sprawie rezygnacji bądź korzystania przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości;
 5. opracowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi;
 6. prowadzenie pełnej ewidencji nieruchomości gminnych;
 7. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planu wykorzystania gminnych zasobów nieruchomości stosownie z zapisem ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 8. prowadzenie spraw dotyczących komunalizacji mienia w gminie;
 9. sporządzanie corocznej informacji o stanie mienia komunalnego obejmującej zakres realizowanych zadań;
 10. naliczanie opłat adiacenckich;
 11. prowadzenie spraw związanych z scalaniem i podziałem nieruchomości;
 12. występowanie o zakładanie ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych, ujawnianie w nich zaszłych zmian po podziale;
 13. prowadzenie spraw związanych z zamianą gruntów stanowiących własność gminy a osobami fizycznymi i prawnymi;
 14. dokonywanie rozgraniczeń , podziałów nieruchomości;
 15. występowanie do starosty z wnioskiem o wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne;
 16. opiniowanie wniosków o wydanie koncesji na wydobycie surowców mineralnych, zgodnie z ustawa prawo geologiczne;
 17. wnioskowanie do właściwego Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Ministra Ochrony Środowiska, Wojewody o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
 18. sporządzanie opinii dla starosty w sprawie nałożenia na stronę obowiązku zdjęcia próchniczej warstwy gleby, przy wyłączeniu gruntów z produkcji;
 19. sporządzanie opinii dla starosty w sprawach dotyczących decyzji o rekultywacji i zagospodarowania gruntów;
 20. prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic , ewidencji miejscowości, ulic i ustalanie numerów porządkowych nieruchomości , zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 21. realizacja zapisów ustawy z dnia 4 marca 2010r o infrastrukturze informacji przestrzennej, w odniesieniu do zakresu spraw realizowanych na stanowisku pracy;
 22. prowadzenie spraw wynikających z realizacji zapisów ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych;
 23. współdziałanie z Starostwem Powiatowym w Prudniku w zakresie kontroli stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 24. prowadzenie spraw z zakresu dziedziczenia majątku przez gminę jako spadkobiercę;