Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

Do zakresu działania Referatu należą sprawy z zakresu: gospodarki komunalnej, inwestycji gminnych, zamówień publicznych, ochrony środowiska, rolnictwa, utrzymania czystości i porządku, gospodarki lokalowej, planowania przestrzennego, drogownictwa, tj. w szczególności:

w zakresie inwestycji, gospodarki komunalnej, ochrony zabytków:

 1. opracowywanie założeń programowo-funkcjonalnych i technicznych dotyczących inwestycji i remontów przewidzianych do realizacji przez Gminę, wraz z określeniem szacunkowych kosztów zadań;
 2. przygotowywanie propozycji do planu budżetu gminy w zakresie rozwoju i utrzymania infrastruktury gminy;
 3. organizowanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych, remontów kapitalnych i bieżących oraz modernizacja obiektów i urządzeń komunalnych;
 4. przygotowywanie dokumentacji projektowych niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych;
 5. współpraca z biurami projektowymi w zakresie uzgodnienia koncepcji zlecanych opracowań;
 6. przygotowywanie wymaganych przepisami prawa dokumentów i składanie wniosków do odpowiednich organów o pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie, dokonywanie stosownych zgłoszeń określonych w ustawie Prawo budowlane,
 7. sprawowanie nadzoru nad realizacją gminnych zadań inwestycyjnych i remontowych pod względem: zgodności z przepisami Prawa budowlanego oraz merytorycznym poprzez prowadzenie dokumentacji technicznej oraz ścisła współpraca z Skarbnikiem Gminy odnośnie wydatkowania środków finansowych na realizowane zadanie;
 8. uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych realizowanych zadań;
 9. współpraca z stanowiskiem ds. promocji gminy i integracji europejskiej w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych oraz ich rozliczania;
 10. prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością z realizacja zadań gospodarczych;
 11. zapewnienie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne, remonty, zgodnie z planem budżetu;
 12. prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków, ochrony dóbr kultury
 13. nadzór nad utrzymaniem cmentarza komunalnego;
 14. organizowanie utrzymania bieżącego i remontów pomników, cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej;
 15. czuwanie nad właściwym zagospodarowaniem terenów zieleni w gminie, współpraca w tym zakresie z podmiotem zarządzającym zielenią;
 16. nadzór nad właściwym utrzymaniem placów zabaw;
 17. zapewnienie prawidłowego poziomu usług komunalnych w tym: zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gospodarka odpadami , utrzymanie czystości i właściwego stanu sanitarnego zasobów komunalnych;
 18. współpraca z Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Białej w zakresie realizacji przez spółkę zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę;
 19. przygotowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej o zatwierdzaniu taryf cen wody i ścieków
 20. planowanie i organizowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną na terenie gminy, zgodnie z ustawą prawo energetyczne;
 21. składanie ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji oraz przepisami wykonawczymi do ustawy;
 22. rozpatrywanie- weryfikacja wniosków wnoszonych przez sołtysów o planowanych przedsięwzięciach w sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego;
 23. współpraca z sołtysami w zakresie realizacji przez sołectwa zadań w ramach środków z Funduszu Sołeckiego oraz pozostałych środków budżetowych przeznaczonych na wspieranie jednostek pomocniczych;
 24. realizacja zadań z zakresu telekomunikacji, zgodnie z ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
 25. prowadzenie spraw dot. targowisk;

w zakresie planowania przestrzennego:

 1. prowadzenie całości spraw związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z procedurą określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w tym przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej;
 2. prowadzenie całości spraw związanych z sporządzaniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z procedurą określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym przygotowywanie stosowych projektów uchwał Rady Miejskiej;
 3. udostępnianie do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 4. prowadzenie rejestru planów miejscowych;
 5. współdziałanie z urbanistą opracowującym projekty studium oraz plany zagospodarowania przestrzennego;
 6. sporządzanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, przedstawianie analiz Radzie Miejskiej;
 7. przyjmowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 8. współpraca z urbanistą przygotowującym projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 9. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
 10. wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 11. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisku, w zakresie dot. planowania przestrzennego, wydawania decyzji o warunkach zabudowy;
 12. prowadzenie rejestru wydanych przez Starostwo Powiatowe w Prudniku decyzji o pozwoleniu na budowę;
 13. prowadzenie ewidencji wypisów aktów notarialnych sporządzonych przez poszczególne kancelarie notarialne;
 14. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem wysokości opłaty tzw. planistycznej zgodnie z regulacjami ustawy;
 15. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planach zagospodarowania przestrzennego
 16. wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego;
 17. wydawanie zaświadczeń o ujęciu obiektu w rejestrze/ewidencji zabytków;
 18. prowadzenie całości spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na terenie gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 19. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwolenia na organizację imprezy masowej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi;
 20. udział w pracach i obsługa administracyjna Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Białej;
 21. realizacja zapisów ustawy z dnia 4 marca 2010r o infrastrukturze informacji przestrzennej, w odniesieniu do zakresu spraw realizowanych przez referat;

w zakresie ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku:

 1. opracowywanie projektu planu ochrony środowiska;
 2. koordynowanie wydatkami przeznaczonymi na ochrony środowiska w gminie;
 3. zapewnienie warunków niezbędnych dla ochrony środowiska w ramach obowiązujących przepisów prawnych;
 4. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dot. ochrony środowiska na terenie gminy;
 5. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości;
 6. wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów;
 7. ochrona drzewostanu na terenie gminy, określanie sposobu wykorzystania ochrony terenów;
 8. planowanie nasadzeń i wymiany drzewostanu;
 9. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie przyrody;
 10. realizowanie zadań własnych gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami , tj. znowelizowaną z dniem 1 stycznia 2012r ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym w szczególności opracowywanie projektów aktów prawnych (uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń burmistrza), zorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz realizacja związanych z wdrażaniem w gminie nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi;
 11. nadzór nad realizacja uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie;
 12. prowadzenie całości spraw związanych z wydawaniem uprawnionym przedsiębiorcom zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w tym opracowywanie projektów aktów prawnych, prowadzenie elektronicznej ewidencji udzielonych zezwoleń;
 13. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, gromadzenie dokumentacji w tym zakresie wnoszonej przez przedsiębiorców występujących o wpis do tego rejestru w gminie;
 14. sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, ustawy o utrzymaniu czystości zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 15. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, współpraca w tym zakresie z policją;
 16. podejmowanie działań w zakresie zapewnienia warunków funkcjonowania w gminie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 17. prowadzenie ewidencji : składowisk odpadów, miejsc gromadzenia odpadów, zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków;
 18. sporządzanie sprawozdań wynikających z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej;
 19. podejmowanie działań w kierunku likwidacji dzikich wysypisk śmieci;
 20. egzekwowanie przestrzegania uregulowań ustawy o odpadach, ustawy o odpadach niebezpiecznych;
 21. sporządzanie opinii dla starosty odnośnie wydania zezwolenia dla odbiorców odpadów niebezpiecznych i dla odbiorców innych niż niebezpieczne, na usuwanie, transport i unieszkodliwianie odpadów;
 22. sporządzanie opinii dla wojewody i starosty w odniesieniu do programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 23. sporządzanie sprawozdań, wykazów zawierających informacje i dane w zakresie korzystania ze środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
 24. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska;
 25. prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływań na środowisko zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi;
 26. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz przepisami wykonawczymi w tym zakresie;
 27. udostępnianie społeczeństwu informacji o środowisku i jego ochronie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie a w szczególności z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 28. współdziałanie z Inspektoratem Ochrony Środowiska przy tworzeniu i prowadzeniu monitoringu środowiska
 29. prowadzenie całości spraw związanych z realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 30. prowadzenie działań mających na celu usuwanie azbestu na terenie gminy;
 31. kontrola stanu cieków wodnych oraz wprowadzanie zakazów w przypadku wprowadzania do gruntów ścieków nienależycie oczyszczonych;
 32. prowadzenie zadań gminy, wynikających z ustawy prawo wodne za wyjątkiem spraw dot. kąpielisk na terenie gminy;

w zakresie gospodarki lokalowej:

 1. opracowywanie projektu wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zawierającego min. zasady polityki czynszowej i przedłożenie projektu uchwały Radzie Miejskiej w Białej;
 2. realizacja programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
 3. opracowywanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
 4. gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w oparciu o przepisy ustawowe oraz zasady ustalone przez Radę Miejską, tj.:
  1. przyjmowanie podań-wniosków o przydział, zamianę mieszkań z zasobów komunalnych gminy, weryfikacja wnoszonych wniosków,
  2. współdziałanie z społeczną komisja ds. przydziału mieszkań przy rozpatrywaniu wniosków o przydział mieszkań,
  3. zawieranie i rozwiązywanie umów na najem mieszkania.
 5. zawieranie umów najmu na lokale użytkowe oraz garaże;
 6. podejmowanie działań związanych z dokonaniem usunięcia z lokalu osoby zajmującej lokal samodzielnie;
 7. przygotowywanie projektu zarządzenia burmistrza w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz stawek za lokale użytkowe;
 8. naliczanie należności czynszowych za lokale mieszkalne i należności za lokale użytkowe;
 9. prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych;
 10. rozliczanie najemców zdających lokale mieszkalne, użytkowe – sporządzanie w tym zakresie protokołów zdawczo-odbiorczych;
 11. dysponowanie kluczami do wolnych lokali;
 12. zakładanie, prowadzenie i bieżąca aktualizacja książek obiektów budowlanych zasobów komunalnych gminy;
 13. prowadzenie okresowych analiz zużycia wody, energii cieplnej i elektrycznej w budynkach zasobów komunalnych gminy;
 14. prowadzenie polityki remontowej w zasobach komunalnych w tym:
  1. ustalanie zakresu robót, zlecanie niezbędnej dokumentacji,
  2. organizowanie przy pomocy zatrudnionych w urzędzie pracowników obsługi wykonawstwa prac remontowych,
  3. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem prac ,
 15. dokonywanie przeglądów obiektów komunalnych pod katem konieczności przeprowadzania remontów i napraw;
 16. dokonywanie odbiorów końcowych wykonywanych remontów w gminnych zasobach komunalnych;
 17. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem przeglądów technicznych (5 letnie, roczne i inne) obiektów komunalnych w gminie , zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
 18. prowadzenie spraw dot. sporządzania certyfikatów energetycznych budynków komunalnych;
 19. prowadzenie spraw dot. świadectw charakterystyki energetycznej;
 20. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie mieszkalnictwa;
 21. prowadzenie całości spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych;
 22. realizacja ustawy z dnia 9 września 2006r o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania;
 23. opracowywanie i przekazywanie do redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego zestawień danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasoby mieszkaniowego gminy Biała;
 24. uczestnictwo w zebraniach wspólnot mieszkaniowych;
 25. współpraca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie wymagającym uzgodnień;

w zakresie drogownictwa:

 1. prowadzenie ewidencji i rejestru dróg gminnych i lokalnych;
 2. prowadzenie ewidencji i rejestru obiektów mostowych na drogach gminnych i lokalnych miejskich;
 3. kontrola i ocena stanu nawierzchni dróg, ulic i chodników;
 4. zgłaszanie do zarządcy dróg wszelkich usterek i nieprawidłowości występujących na drogach;
 5. sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu budowy, remontu i utrzymania dróg gminnych;
 6. planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;
 7. nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego;
 8. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem bieżącym dróg gminnych i lokalnych miejskich, mostów;
 9. prowadzenie spraw dot. budowy, remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
 10. prowadzenie przeglądów okresowych dróg, obiektów mostowych;
 11. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej miejskiej;
 12. wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym dróg gminnych i lokalnych miejskich obiektów nie związanych z gospodarką drogową;
 13. prowadzenie spraw związanych z budową, remontem i utrzymaniem przystanków autobusowych;
 14. nadzór nad oznakowaniem dróg;
 15. utrzymanie przejezdności dróg gminnych i lokalnych miejskich, w szczególności w okresie zimowym;
 16. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem z drogi pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu nie używanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia wykonawczego;
 17. wydawanie zezwoleń na przejazdy po drodze gminnej pojazdów nienormatywnych, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie ustawą Prawo o ruchu drogowym;
 18. realizacja zadań gminy wynikających z ustaw: z 6 września 2001r o transporcie drogowym, z 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym;

w zakresie zamówień publicznych:

 1. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z ustawa Prawo zamówień publicznych;
 2. prowadzenie przetargów publicznych na wykonywanie wszelkich zadań inwestycyjnych czy innych zadań gospodarczych zaplanowanych do realizacji w budżecie gminy;
 3. koordynowanie prac poszczególnych referatów , samodzielnych stanowisk pracy w urzędzie w zakresie udzielania zamówień publicznych;
 4. przedstawianie propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego (w oparciu o dokumentacje przedstawioną przez komórki organizacyjne urzędu;
 5. prowadzenie kompleksowej dokumentacji z prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 6. prowadzenie korespondencji z uczestnikami postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 7. sporządzanie planów zamówień publicznych w urzędzie;
 8. sporządzanie projektów umów po przeprowadzeniu przetargu;
 9. prowadzenie centralnego rejestru zamówień publicznych dla Urzędu;
 10. sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych;

w zakresie rolnictwa:

 1. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej, pomoc przy tworzeniu grup producenckich, gospodarstwa ekologicznych i agroturystycznych;
 2. pomoc w organizowaniu szkoleń przygotowywanych przez podmioty zewnętrzne;
 3. sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa – współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich, nadleśniczymi w sprawach rocznych planów łowieckich w zakresie hodowli i ochrony zwierząt;
 4. przyjmowanie od zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich, nadleśniczych zgłoszeń o objawach chorób zwierząt dziko żyjących;
 5. przyjmowanie od posiadacza zwierzęcia zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt i informowanie organu Inspekcji Weterynaryjnej o otrzymaniu takiego zawiadomienia;
 6. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem przez burmistrza rzeczoznawców do szacowania strat, odszkodowania za padłe zwierzęta przy zwalczaniu chorób zakaźnych, stosując przepisy ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz rozporządzenia wykonawczego do ustawy;
 7. współpraca z organami Inspekcji Weterynaryjnej przy opracowywaniu i realizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 8. podawanie do wiadomości publicznej informacji – obwieszczenia wojewody wystąpieniu choroby zakaźnej na określonym terenie;
 9. nadzór nad stosowaniem środków ochronnych w związku z zwalczaniem choroby zakaźnej;
 10. współdziałanie z samorządem lekarsko-weterynaryjnym oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt;
 11. wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia, nad którym znęcają się właściciele lub opiekunowie oraz podejmowanie działań w zakresie przekazywania tegoż zwierzęcia schroniskom czy ogrodom zoologicznym;
 12. prowadzenia spraw dot. zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie w tym coroczne opracowywanie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, zgodnie z ustawa o ochronie zwierząt;
 13. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem przez gminę umowy na przeprowadzanie wyłapywania zwierząt z podmiotem prowadzącym schronisko lub przedsiębiorcą prowadzącym działalność w tym zakresie;
 14. egzekwowanie od posiadacza zwłok zwierzęcych obowiązku zgłaszania do odbioru zwłok podmiotom zajmującym się ich zbieraniem, utylizacją;
 15. wydawanie zezwoleń na uprawę roślin objętych ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, przeprowadzanie kontroli upraw maku;
 16. wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
 17. współdziałanie z właściwym organem Inspekcji Ochrony Roślin w zakresie zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie roślin uprawnych oraz przepisów wykonawczych do ustawy;
 18. współdziałanie z organami statystyki w zakresie opracowywania analiz, aktualizacji gospodarstw, przeprowadzania szacunku plonów, udziału w przygotowaniu i przeprowadzaniu spisów rolnych;
 19. zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie ( powódź, susza), współpraca w tym zakresie z Opolskim Urzędem Wojewódzkim, Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie;
 20. współdziałanie z Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencją Nieruchomości Rolnych;
 21. wydawanie zaświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego i posiadanych kwalifikacji rolniczych, zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego;
 22. kontrola i egzekwowanie spełnienia przez rolników- zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych, zgodnie z ustawa z 22 maja 2003r o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarantowanym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych;
 23. prowadzenie spraw związanych z wyborami do Izby Rolniczej w Opolu;
 24. prowadzenie całości spraw dot. organizacji dożynek z udziałem sołectw oraz Gminy Biała;
 25. współdziałanie z sołtysami Gminy Biała w zakresie przygotowania dokumentacji dot. składania przez sołectwa wniosków o środki z Funduszu Sołeckiego, prowadzenie –gromadzenie dokumentacji składanych przez sołectwa w powyższym zakresie, zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009r o funduszu sołeckim;
 26. dokonywanie wstępnej oceny wniosków o środki z Funduszu Sołeckiego pod względem formalnym;
 27. współdziałanie z właściwymi pracownikami merytorycznymi tut. Urzędu zobowiązanymi do weryfikacji złożonych przez sołtysów wniosków o środki z Funduszu Sołeckiego oraz z Skarbnikiem Gminy w zakresie wydatków z tegoż Funduszu;
 28. współpraca z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie;
 29. opracowywanie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz sporządzanie sprawozdania z zakresu tej współpracy, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 30. koordynowanie spraw dot. udziału sołectw w programie „Odnowa Wsi Województwa Opolskiego".