Przejdź do treści strony WCAG

6. Samodzielne stanowisko ds. Oświaty i Spraw Społecznych

Samodzielne stanowisko ds. Oświaty i Spraw Społecznych


 

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. oświaty i spraw społecznych należy w szczególności:


1) wykonywanie z upoważnienia Burmistrza merytorycznego nadzoru i kontroli placówek oświatowych;
2) prowadzenie spraw w zakresie zakładania, przekształcania i likwidacji gminnych jednostek oświatowych;
3) sporządzanie analiz i prognoz dotyczących realizacji budżetu w placówkach oświatowych, współpraca w tym zakresie z Biurem Obsługi Szkół Samorządowych w Białej;
4) kształtowanie sieci publicznych placówek oświatowych, opracowywanie w tym zakresie wymaganych przepisami prawa projektów aktów prawnych;
5) analizowanie i przedkładanie do zatwierdzenia burmistrzowi:


a) arkuszy organizacyjnych publicznych placówek oświatowych,
b) zmian organizacji pracy jednostek organizacyjnych oświaty w ciągu roku szkolnego,


6) prowadzenie analizy funkcjonowania gminnych jednostek oświatowych, przedstawianie burmistrzowi , Radzie Miejskiej okresowych sprawozdań i informacji z działalności tych placówek;
7) przygotowywanie corocznie do dnia 31 października dla Rady Miejskiej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych;
8) opracowywanie analiz i założeń demograficznych dot. planowania w gminie organizacji sieci placówek oświatowych;
9) przygotowywanie konkursu na stanowisko dyrektora gminnej placówki oświatowej;
10) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej powoływania lub odwoływania dyrektorów placówek oświatowych;
11) prowadzenie spraw z zakresu oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych;
12) całokształt prac związanych z przeprowadzaniem egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy;
13) sporządzanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów placówek oświatowych;
14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i jego egzekucji;
15) wykonywanie zadań gminy określonych ustawą o systemie informacji oświatowej;
16) wykonywanie nadzoru i kontroli dotyczącej realizacji Karty Nauczyciela w publicznych placówkach oświatowych w gminie;
17) dokonywanie analizy poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, zgodnie z wymogami ustawy Karty Nauczyciela, współpraca w tym zakresie z Biurem Obsługi Szkół Samorządowych w Białej;
18) współdziałanie z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu w zakresie nadzoru pedagogicznego;
19) koordynowanie organizacją dowożenia uczniów do szkół , współpraca w tym zakresie z Biurem Obsługi Szkół Samorządowych w Białej;
20) organizowanie szkoleń i narad z dyrektorami placówek oświatowych;
21) przekazywanie jednostkom oświatowym informacji i materiałów otrzymywanych od organu nadzoru pedagogicznego i innych instytucji;
22) koordynacja działań w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
23) przygotowywanie wszelkich projektów aktów prawnych (uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza) z zakresu oświaty gminnej;
24) współpraca z Skarbnikiem Gminy Biała i Dyrektorem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej w zakresie finansowania gminnych jednostek oświatowych;
25) współpraca z związkami zawodowymi pracowników oświaty w zakresie przewidzianymi przepisami prawa;
26) koordynacja i nadzór na sprawozdawczością placówek oświatowych oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych, dla GUS, Kuratorium Oświaty i MEN dotyczących spraw oświatowych;
27) prowadzenie spraw niepublicznych placówek oświatowych w szczególności w zakresie prowadzenia rejestru placówek, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji placówek oraz wydawania decyzji o odmowie wpisu do rejestru placówek niepublicznych.
28) ustalanie i rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla niepublicznych szkół i przedszkoli;
29) prowadzenie spraw dotyczących udzielania dofinansowania pracodawcom, którzy zawarli umowę o prace z młodocianymi pracownikami, w celu przygotowania zawodowego;
30) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przepisów wykonawczych do ustawy;
31) koordynowanie w imieniu burmistrza zadaniami gminy z zakresu zdrowia, opieki społecznej, bezrobocia
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sławomir Szmulik
Data wytworzenia: 2012-07-25