Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Samodzielne stanowisko ds. Oświaty i Spraw Społecznych

Do zakresu działania samodzielnego stanowiska ds. oświaty i spraw społecznych należy w szczególności:

 1. wykonywanie z upoważnienia Burmistrza merytorycznego nadzoru i kontroli placówek oświatowych;
 2. prowadzenie spraw w zakresie zakładania, przekształcania i likwidacji gminnych jednostek oświatowych;
 3. sporządzanie analiz i prognoz dotyczących realizacji budżetu w placówkach oświatowych, współpraca w tym zakresie z Biurem Obsługi Szkół Samorządowych w Białej;
 4. kształtowanie sieci publicznych placówek oświatowych, opracowywanie w tym zakresie wymaganych przepisami prawa projektów aktów prawnych;
 5. analizowanie i przedkładanie do zatwierdzenia burmistrzowi:
  1. arkuszy organizacyjnych publicznych placówek oświatowych,
  2. zmian organizacji pracy jednostek organizacyjnych oświaty w ciągu roku szkolnego,
 6. prowadzenie analizy funkcjonowania gminnych jednostek oświatowych, przedstawianie burmistrzowi , Radzie Miejskiej okresowych sprawozdań i informacji z działalności tych placówek;
 7. przygotowywanie corocznie do dnia 31 października dla Rady Miejskiej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych;
 8. opracowywanie analiz i założeń demograficznych dot. planowania w gminie organizacji sieci placówek oświatowych;
 9. przygotowywanie konkursu na stanowisko dyrektora gminnej placówki oświatowej;
 10. przygotowywanie dokumentacji dotyczącej powoływania lub odwoływania dyrektorów placówek oświatowych;
 11. prowadzenie spraw z zakresu oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych;
 12. całokształt prac związanych z przeprowadzaniem egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy;
 13. sporządzanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla dyrektorów placówek oświatowych;
 14. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i jego egzekucji;
 15. wykonywanie zadań gminy określonych ustawą o systemie informacji oświatowej;
 16. wykonywanie nadzoru i kontroli dotyczącej realizacji Karty Nauczyciela w publicznych placówkach oświatowych w gminie;
 17. dokonywanie analizy poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, zgodnie z wymogami ustawy Karty Nauczyciela, współpraca w tym zakresie z Biurem Obsługi Szkół Samorządowych w Białej;
 18. współdziałanie z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opolu w zakresie nadzoru pedagogicznego;
 19. koordynowanie organizacją dowożenia uczniów do szkół , współpraca w tym zakresie z Biurem Obsługi Szkół Samorządowych w Białej;
 20. organizowanie szkoleń i narad z dyrektorami placówek oświatowych;
 21. przekazywanie jednostkom oświatowym informacji i materiałów otrzymywanych od organu nadzoru pedagogicznego i innych instytucji;
 22. koordynacja działań w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 23. przygotowywanie wszelkich projektów aktów prawnych (uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza) z zakresu oświaty gminnej;
 24. współpraca z Skarbnikiem Gminy Biała i Dyrektorem Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej w zakresie finansowania gminnych jednostek oświatowych;
 25. współpraca z związkami zawodowymi pracowników oświaty w zakresie przewidzianymi przepisami prawa;
 26. koordynacja i nadzór na sprawozdawczością placówek oświatowych oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych, dla GUS, Kuratorium Oświaty i MEN dotyczących spraw oświatowych;
 27. prowadzenie spraw niepublicznych placówek oświatowych w szczególności w zakresie prowadzenia rejestru placówek, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji placówek oraz wydawania decyzji o odmowie wpisu do rejestru placówek niepublicznych.
 28. ustalanie i rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla niepublicznych szkół i przedszkoli;
 29. prowadzenie spraw dotyczących udzielania dofinansowania pracodawcom, którzy zawarli umowę o prace z młodocianymi pracownikami, w celu przygotowania zawodowego;
 30. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przepisów wykonawczych do ustawy;
 31. koordynowanie w imieniu burmistrza zadaniami gminy z zakresu zdrowia, opieki społecznej, bezrobocia.