Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja publiczna

Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej odbywa się na podstawie:

Znajdująca się w posiadaniu Urzędu informacja publiczna udostępniana jest poprzez:

 • umieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej,
 • wyłożenie lub wywieszanie informacji w miejscach ogólnodostępnych w tym w szczególności na tablicach ogłoszeń na terenie Urzędu oraz na terenie gminy,
 • umożliwienie wglądu do dokumentacji urzędowej,
 • udostępnianie informacji na wniosek zainteresowanego,
 • dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Zgodnie z art. 10 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Wniosek może być złożony ustnie, telefonicznie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Jeżeli na pytanie nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę poucza się o możliwości złożenia wniosku pisemnego.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

 • nie wymaga uzasadnienia, chyba że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej , wówczas należy wskazać we wniosku zakres w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 • może być złożony w dowolnej formie. Jednak w celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej ustalony został formularz wniosku o udostępnianie informacji publicznej:

PDFWniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf (177,73KB)

Korzystanie z tego formularza w celu uzyskania informacji publicznej nie jest obowiązkowe.

Wniosek można złożyć:

 • w formie papierowej - bezpośrednio w Referacie Organizacyjnym Urzędu ( I piętro, pokój nr 13) lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Białej ul. Rynek 10, 48-210 Biała
 • droga elektroniczną na adres:
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP: /qnfj0i259v/skrytka

Kto udostępnia informację:

Upoważnieni przez Burmistrza Białej do udzielania informacji publicznej są:

 • Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy – w zakresie realizowanych zadań,
 • kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy – w zakresie działania referatu czy stanowiska pracy.

Dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej w gminie Biała:

 • Informacja o terminie sesji, miejscu i przedmiocie obrad publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń, co najmniej 3 dni przed sesją.
 • Informacja o terminie, miejscu i tematyce posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Białej publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń, nie później niż na 2 dni przed posiedzeniem komisji.
 • Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej, protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej, uchwały Rady Miejskiej i komisji Rady Miejskiej publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej.
 • Dostęp do powyższych dokumentów i innych związanych z pracą Rady Miejskiej w Białej i komisji Rady zapewnia Referat Organizacyjny tut. Urzędu (pokój nr 17- II piętro)

Termin udostępnienia informacji:

 • Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ciągu tego okresu wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni o przyczynie opóźnienia oraz o terminie w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.
 • Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub formie określonych we wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostepnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postepowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Koszty udostępnienia informacji:

 • Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub przekształcenia informacji, podmiot właściwy do udzielenia informacji może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokość i opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej:

 1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie:
 • dokumentów niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • dokumentów w zakresie objętym ochrona danych osobowych,
 • dokumentów zawierających informacje mogących naruszyć prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy,
 • dokumentów zawierających inną prawnie chronioną tajemnicę
 1. Odmowa udzielenia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostepnienie informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Od w/w decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem Burmistrza Białej.