Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do rokowań - lokal użytkowy U2 w Białej przy ul. Prudnickiej 4

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

 

Burmistrz Białej ogłasza, że w dniu 22 czerwca 2018 roku o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego 2U położonego w Białej ul. Prudnicka 4

 

Przedmiotem sprzedaży będzie lokal użytkowy 2U położony w Białej ul. Prudnicka 4. Lokal położony jest na parterze budynku składa się z: 1 pomieszczenia handlowo-usługowego, 2 pomieszczeń zaplecza, łaźni, WC, pomieszczenia z umywalką oraz pomieszczenia komunikacji. Łączna powierzchnia użytkowa to 55,76 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: e.e, wodociągową i kanalizacyjną oraz ogrzewanie C.O. Stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku-średni. Stan techniczno-funkcjonalny elementów wykończeniowych lokalu- nieco podwyższony. Lokal przeznaczony jest do użytkowania jako lokal użytkowy. Wraz z lokalem użytkowym zostanie zbyty udział wynoszący 1031/10000 części w działce 1093 m. 18 o pow. 0,0343 ha oraz w częściach wspólnych budynku. Nieruchomość KW OP1P/00029548/8 nie jest obciążona na rzecz osób trzecich i nie jest również przedmiotem roszczeń wobec osób trzecich. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości. W planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Biała teren na którym położony jest budynek, w którym znajduje się lokal użytkowy, oznaczony jest symbolem ,,UM” co oznacza teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

Cena do pierwszego przetargu wynosiła 79 800,00 zł, a do drugiego przetargu 70 000,00 zł

 

Terminy przeprowadzonych przetargów i rokowań na zbycie w/w nieruchomości

I przetarg 12 października 2017 roku, II przetarg 20 grudnia 2017 roku. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

I rokowania 20 marca 2018 roku zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom wynosi 79 800,00zł

 

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. urzędu Biała ul. Rynek 10 pokój nr 13 do dnia 18 czerwca 2018 roku do godziny 1000 z napisem ,,Rokowania- na sprzedaż lokalu użytkowego 2U położonego w Białej ul. Prudnicka 4”

Z g ł o s z e n i e powinno zawierać

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

  • datę sporządzenia zgłoszenia

  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości oraz z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń

  • aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej – w przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy

( potwierdzona kserokopia dokumentu- oryginał do wglądu w dniu rokowań)

Do koperty zawierającej zgłoszenie należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki.

Uwaga ! Zgłoszenia z zaproponowaną ceną niższą niż 40% wartości nieruchomości podanej do rokowań nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki w wysokości 7 900 zł słownie: siedem tysięcy dziewięćset złoty na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej najpóźniej do dnia 18 czerwca 2018 roku do godziny 1000. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się datę wpływu całej kwoty zaliczki na w/w rachunek bankowy

Wpłacona zaliczka podlega :

  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaproponowanej przez zgłaszającego, który wygra rokowania

  • zwrotowi pozostałym zgłaszającym, którzy rokowań nie wygrają

  • przepadkowi, jeżeli osoba która wygra rokowania, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie

Rokowania są prowadzone, chociażby wpłynęło tylko 1 zgłoszenie spełniające warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ustalona z nabywcą nieruchomości cena, podlega zapłacie (po odliczeniu zaliczki) na konto Gminy Biała w Banku Spółdzielczym w Białej nr konta 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

Komisja przeprowadzi rokowania zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 121 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 roku poz. 1490) W związku z tym, że uczestnicy mogą składać dodatkowe ustne oferty cenowe oraz wyjaśnienia i dokumenty z a p r a s z a m oferentów do osobistego u d z i a ł u w rokowaniach.

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 14 lutego 2018 do 20 marca 2018 r.

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w pokoju nr 5 lub tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu w Poniedziałek od 7.30 do 17.00 , od Wtorku do Czwartku od 7.30 do 15.30 oraz w Piątek od 7.30 do 14.00

 

Biała, 2018-05-23

BURMISTRZ

mgr Edward Plicko