Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Status Prawny Gminy Biała

Status prawny

Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego.
Posiada osobowość prawną i przysługują jej prawa własności i inne prawa majątkowe.
Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
Organami nadzoru są Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa.
Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach określonych ustawami.
Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i funkcjonowania gminy, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym burmistrz obowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie Opolskiemu uchwał Rady Miejskiej w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
Ponadto burmistrz przedkłada w w/w terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia burmistrza objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.
O ustroju Gminy stanowi jej statut. Obecnie obowiązujący Statut Gminy Biała został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Białej Nr XIV.182.2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. Statut ten ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 24 sierpnia 2012r. pozycja 1190
 


Gmina Biała.jpeg

Dziennik_ustaw_1.jpeg

Dziennik_ustaw_2.jpeg

Metryczka
 • wytworzono:
  01-07-2003
  przez: Sławomir Szmulik
 • opublikowano:
  01-07-2003 16:22
  przez: Sławomir Szmulik
 • zmodyfikowano:
  20-12-2016 15:19
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 10883
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl