Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXX.308.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. 1) ) i art. 211, art. 212, i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Biała na 2018 r. 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 2.010.924,00 zł 1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 1.971.927,00 zł
a) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 1.971.927,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 1.500,00 zł
w § 0970 - Wpływy z rożnych dochodów o kwotę 1.500,00 zł- dochody majątkowe o kwotę 1.970.427,00 zł
w § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)ansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 1.970.427,00 zł
2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.500,00 zł
a) w rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 1.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł
w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.000,00 zł
b) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.500,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 4.500,00 zł
w § 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 4.000,00 zł

w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 500,00 zł
3) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 10,00 zł
a) w rozdziale 71095 - Pozostała działalność o kwotę 10,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 10,00 zł
w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10,00 zł
4) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 1.000,00 zł
a) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin o kwotę 1.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł
w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 1.000,00 zł
5) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.837,00 zł
a) w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.837,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 1.837,00 zł
w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 1.837,00 zł
6) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 4.000,00 zł
a) w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 3.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 3.000,00 zł
w § 0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 3.000,00 zł
b) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 1.000,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł
w § 0690 - Wpływy z różnych opłat o kwotę 1.000,00 zł
7) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 11.640,00 zł
a) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 5.140,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 5.140,00 zł
w § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 800,00 zł

w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 4.340,00 zł
b) w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 6.500,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 6.500,00 zł
w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 6.500,00 zł
8) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.000,00 zł
a) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł
- dochody majątkowe o kwotę 10.000,00 zł
w § 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 10.000,00 zł
5) w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 5.010,00 zł
a) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 5.010,00 zł
- dochody bieżące o kwotę 5.010,00 zł
w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 5.000,00 zł

w § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 10,00 zł
2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów o kwotę 1.741.564,00 zł 1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 71.850,00 zł
a) w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 71.850,00 zł
- dochody majątkowe o kwotę 71.850,00 zł
w § 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 71.850,00 zł
2) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.000,00 zł
a) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł
- dochody majątkowe o kwotę 10.000,00 zł
w § 6339 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 10.000,00 zł
3) w dziale 921 - Kultura fizyczna i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.659.714,00 zł
a) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 1.659.714,00 zł
- dochody majątkowe o kwotę 1.659.714,00 zł
w § 6257 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 1.438.419,00 zł
w § 6339 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 221.295,00 zł
3. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 3.716.577,00 zł 1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 3.364.400,00 zł
a) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 3.200.000,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 3.200.000,00 złb) w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne o kwotę 164.400,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.400,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.400,00 zł, w tym:- wydatki majątkowe o kwotę 163.000,00 zł2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 4.000,00 zł
a) w rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 4.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł, w tym:
3) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 1.837,00 zł
a) w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.837,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.837,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.837,00 zł, w tym:
4) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 32.340,00 zł
a) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 23.840,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 23.840,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 23.840,00 zł, w tym:
b) w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 8.500,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 8.500,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 8.500,00 zł, w tym:
5) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 293.080,60 zł
a) w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 280.000,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 280.000,00 złb) w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminie o kwotę 2.200,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 2.200,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.200,00 zł, w tym:
c) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 10.880,60 zł
- wydatki bieżące o kwotę 10.880,60 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.880,60 zł, w tym:
6) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 15.919,40 zł
a) w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 12.000,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 12.000,00 zł,b) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 3.919,40 zł
- wydatki bieżące o kwotę 3.919,40 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.919,40 zł, w tym:
7) w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 5.000,00 zł
a) w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 5.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł, w tym:
3. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków o kwotę 5.177.037,00 zł 1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 155.923,00 zł
a) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 155.923,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 155.923,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 155.923,00 zł, w tym:
2) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 262.714,00 zł
a) w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 262.714,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 262.714,00 zł, w tym:
obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 262.714,00 zł
3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 218.000,00 zł
a) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 18.000,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 18.000,00 zł,b) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 200.000,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł,4) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.431.400,00 zł
a) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 2.431.400,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 1.400,00 zł, w tym:
wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.400,00 zł, w tym:- wydatki majątkowe o kwotę 2.430.000,00 zł,5) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.109.000,00 zł
a) w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 12.000,00 zł
- wydatki bieżące o kwotę 12.000,00 zł, w tym:
dotacje na zadania bieżące o kwotę 12.000,00 zł
b) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność o kwotę 2.097.000,00 zł
- wydatki majątkowe o kwotę 2.097.000,00 zł,4. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę 395.180,00 zł w § 950 - Wolne środki, o których mowa w ustawy o kwotę 184.617,00 zł
w § 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 210.563,00 zł


5. Zmniejsza się budżet po stronie przychodów o kwotę 2.125.000,00 zł w § 903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 2.125.000,00 zł


§ 2. Wielkość budżetu po wprowadzonych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów budżetu 50.061.082,43 zł 2. Plan przychodów budżetu 13.184.219,00 zł co daje razem kwotę 63.245.301,43 zł
3. Plan wydatków budżetu 60.637.945,43 zł 4. Plan rozchodów budżetu 2.607.356,00 zł co daje razem kwotę 63.245.301,43 zł

§ 3. W uchwale Nr XXVII.275.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018 wprowadza się następujące zmiany: 1) § 4 otrzymuje brzmienie:
§ 4. Deficyt budżetowy w kwocie 10.576.863,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.384.513,00 zł; 2) nadwyżki budżetowej w kwocie 210.563,00 zł; 3) spłat pożyczek w kwocie 170.000,00 zł; 4) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.811.787,00 zł . ”;

2) § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie:
§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 13.184.219,00 zł. ”;

3) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) załącznik nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) załącznik nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXX.308.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r..pdf

PDFZalacznik1 XXX.308.2018.pdf

PDFZalacznik2 XXX.308.2018.pdf

PDFZalacznik3 XXX.308.2018.pdf

PDF_uzasadnienie XXX.308.2018.pdf