Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXX.310.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2018-2020

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r., poz. 328 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2018-2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXX.310.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2018-2020.pdf (289,99KB)