Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXX.311.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV.182.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z 2012 r. poz.1190, z 2013 r. poz. 2531, z 2014 r. poz. 2073 z 2015 r. poz. 2170 oraz z 2016 r. poz. 2433) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXX.311.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Biała.pdf