Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXX.312.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875, poz. 2232 i z 2018 r. poz. 130 ) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o uczniach należy przez to rozumieć uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. § 2. Przedszkola publiczne zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 13.00. § 3. Wysokość opłaty za świadczenia nauczania, wychowania i opieki uczniów w czasie przekraczającym wymiar godzin, o których mowa w § 2, wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej. § 4. 1. Opłata, o której mowa w § 3 wnoszona jest przez rodziców (prawnych opiekunów) miesięcznie z góry w terminie określonym przez dyrektora zespołu szkolno - przedszkolnego, niezależnie od opłaty za posiłki. 2. Opłata podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni roboczych, w których w danym miesiącu uczeń nie uczęszczał do przedszkola. Nieobecność ucznia jest odnotowywana na podstawie dziennika zajęć przedszkola.
3. Zwrot opłaty następuje w formie odpisu należności za następny miesiąc, a w przypadku braku takiej możliwości, na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) ucznia dokonuje się wypłaty tej należności.

§ 5. 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nie pobiera się opłaty za trzecie i kolejne dzieciuczęszczające do przedszkola i pochodzące z rodziny wielodzietnej. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się w Urzędzie Miejskim w Białej.
3. Decyzję o zwolnieniu z opłaty podejmuje Burmistrz Białej.

§ 6. Oplata, o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz zajęć dodatkowych. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 8. Traci moc uchwała Nr XXVIII.284.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała. (Dz.Urz.Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 496). § 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PDF   Uchwała Nr XXX.312.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała.pdf