Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXX.313.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Biała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. 1) ) i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się, że w roku 2018 sezon kąpielowy na terenie Gminy Biała będzie trwał od dnia 15 czerwca 2018r. do dnia 30 września 2018r. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXX.313.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24-05-2018 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Biała.pdf