Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 czerwca 2018

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała że,

stosownie do § 80 ust. 2 Statutu Gminy Biała, zwołane zostało

na dzień 27 czerwca 2018 r. na godz. 1300

w dużej sali Urzędu Miejskiego w Białej

posiedzenie wszystkich komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej

 

Porządek obrad posiedzenia komisji:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy za 2017 r. wraz z opinią RIO w Opolu

 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy Biała za 2017r,

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2017 r.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej
  za 2017 r.

 8. Informacja o działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Białej

 9. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  1. zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.;

  2. przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego do zaopiniowania organu regulacyjnego

  3. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała

  4. zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała

  5. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała.

  6. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała

  7. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Biała

  8. wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Biała

  9. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej

 10. Informacja o pozyskanych środkach zewnętrznych w tym unijnych za 2017 r. / temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej/

 11. Informacja dotycząca oświetlenia ulic, placów, dróg- konserwacje, przeglądy i koszty.

/ temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej /

 1. Informacja na temat stanu technicznego szkoły i przedszkola w Pogórzu i Brzeźnicy. Wizytacja placówek / temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Oświaty…/

 2. Informacja o stanie zabezpieczeń OSP do żniw w 2018 r. / temat z ramowego planu pracy Komisji Rolnictwa /

 3. Wolne wnioski.

 4. Zakończenie.

 

Przewodnicząca Komisji

Gabriela Neugebauer