Przejdź do treści strony WCAG

Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2018

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała,

że w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 1000 w dużej sali Urzędu Miejskiego w Białej

odbędzie się XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

 

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .

 4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

 5. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.

 6. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski zgłoszone na wspólnym posiedzeniu komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej w miesiącu maju 2018 r.

 7. Interpelacje i zapytania.

 8. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Białej z wykonania budżetu gminy za 2017 r. wraz z opinią RIO w Opolu

 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy Biała za 2017r,

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2017 r.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2017 r.

- zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2017 r.

- zapoznanie się z uchwałą RIO w Opolu na temat opinii - wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2017 r.

 1. Informacja o działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w Białej

 2. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.;

  2. przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego do zaopiniowania organu regulacyjnego

  3. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała

  4. zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała

  5. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała.

  6. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę

  7. wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Biała

  8. wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Biała

  9. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej

 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 4. Wolne wnioski.

 5. Zakończenie.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Białej