Przejdź do treści strony WCAG

Konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

ZARZĄDZENIE NR OR. 0151-604/10
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 27 kwietnia 2010r

 

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Na podstawie art. 4' ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.473), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIX/320/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na rok 2010r , zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania na „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży” realizowane przez przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponad gimnazjalne oraz placówki kulturalno-oświatowe i świetlice środowiskowe w gminie Biała.

§ 2.

Działania obejmujące realizację zadania wymienionego w § 1 powinny dotyczyć co najmniej jednego z niżej wymienionych obszarów:

1) Wdrażanie szkolnych programów profilaktyki – zajęcia informacyjno-edukacyjne dla całej społeczności szkolnej;

2) Realizacja programów profilaktyczno- terapeutycznych na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w świetlicach szkolnych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży, szczególnie narażonych na działania czynników ryzyka : niepełnosprawnych, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych środowiskowo;

3) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży połączonego z zagadnieniami profilaktyki uzależnień;

4)Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych, rajdów, wycieczek, festynów połączonych z tematyką uzależnień;

5) Organizacje imprez kulturalno-sportowych promujących zdrowy styl życia;

6) Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych wykorzystujących inscenizację teatralną i/lub techniki multimedialne dla prezentacji problematyki uzależnień, agresji, przestępczości;

7)Zakup specjalistycznej prasy, książek i broszur dotyczących problematyki uzależnień;

8) Zakup materiałów dydaktycznych i papierniczych niezbędnych do realizacji programów profilaktycznych;

9)Zakup drobnych nagród w przypadku organizowania konkursów i turniejów o tematyce profilaktycznej;

10) Szkolenia nauczycieli i innych osób zajmujących się problematyką uzależnień;

11) Współudział w ogólnopolskich, regionalnych kampaniach edukacyjnych związanych z uzależnieniami.

§ 3.

1. Wnioski o wsparcie finansowe mogą składać przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponad gimnazjalne, świetlice środowiskowe oraz placówki kulturalno – oświatowe w terminie do 20  maja 2010 roku

2. Wnioski muszą być zgodne z celami konkursu i powinny obejmować opis programu, harmonogram działań i budżet ze wskazaniem wysokości dofinansowania.

3. Dofinansowanie mogą otrzymać działania realizowane w okresie od maja do 15 grudnia 2010r.

§ 4.

1. Na realizację działań objętych konkursem przeznacza się środki finansowe w budżecie gminy w kwocie 14.600 zł.

2. W przypadku nie wykorzystania w pełnej wysokości środków o których mowa w ust. 1 pozostałe środki zostaną przeznaczone na realizację innych zadań ujętych w programie w zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

§ 5.

Wnioskodawcy mogą otrzymać wsparcie finansowe na realizację działań wymienionych w § 1 w wysokości od 200 – 1.500 złotych.

§ 6.

 Wnioski rozpatrzy i oceni Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej w terminie do 26 maja 2010r., która  następnie  przedłoży Burmistrzowi wniosek w zakresie proponowanej wysokości dofinansowania

§ 7.

Przy wyborze najkorzystniejszych oferty stosowane będą następujące kryteria:

1) merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami programu;

2) atrakcyjność programu;

3) adresaci zadania, środowisko, liczba osób objętych zadaniem.

§ 8.

Komisja w trakcie rozpatrywania i oceny wniosków może wezwać wnioskodawcę do złożenia dodatkowych informacji.

§ 9.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 10.

1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

2. O podjętej decyzji składający ofertę zostaną powiadomieni na piśmie.

§ 11.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej oraz  na stronie w Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu

 


Burmistrz Białej

Arnold Hindera
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Biały
Data wytworzenia: 2010-04-27