Przejdź do treści strony WCAG

Konkurs ofert na wsparcie finansowe organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Gminy Biała

ZARZĄDZENIE   NR  OR.0151/633/10

 BURMISTRZA  BIAŁEJ
z dnia  31 maja 2010r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na  wsparcie finansowe  organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z   Gminy Biała.

    Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) zarządza się, co następuje:


§ 1


1.Przyjmuje się Ogłoszenie Konkursu  ofert na wsparcie finansowe  organizacji  wypoczynku  letniego  roku szkolnego 2009/2010 dla dzieci i młodzieży z gminy Biała , stanowiące   załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wzór oferty  do konkursu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


 § 2


Wykonanie zarządzenia powierza się  Zastępcy Burmistrza .


 § 3


Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie  Informacji Publicznej, na  stronie internetowej  i na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFogłoszenie konkursu ofert 

PDFformularz oferty

 

 


Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Tomala
Data wytworzenia: 2010-05-31