Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXXI.319.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania organu regulacyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) i art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Białej, po dokonaniu analizy projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przedłożonego przez Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. , przekazuje do zaopiniowania organowi regulacyjnemu tj. Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, stanowiacy załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXXI.319.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do zaopiniowania organu regulacyjnego.pdf

PDFZalacznik1 XXXI.319.2018.pdf