Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXXI.323.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Biała

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, na czas nieokreślony, nieruchomości (lokalu użytkowego) położonego na działce nr 1075/4 obręb Biała ul. 1 Maja 30 KW OP1P/00037292/7 na cele placówki pocztowej. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Robert Roden

 

PDF   Uchwała Nr XXXI.323.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Biała.pdf